KAMPANIA NA RZECZ BUDOWY ODPOWIEDNIEJ I KONIECZNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA MIASTA PŁOCKA I REGIONU WRAZ Z PROPONOWANYMI KONCEPCJAMI DLA JEJ REALIZACJI -- WSTĘP
Dodane przez Sylwester Fiet dnia Grudzień 20 2012 15:38:21
________________________________________


LINK -- Strona internetowa pt. "BEZPIECZNY PŁOCK – BEZPIECZNA POLSKA", skierowana do społeczności miasta Płocka i regionu płockiego, promująca akcję wysyłania pisma w języku angielskim, zatytułowanego "Poważne zagrożenia dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej" w sprawie budowy, niezbędnej infrastruktury transportowej dla Płocka i regionu, adresowanego m. in. do najwyższych organów Unii Europejskiej i jej instytucji.

____


LINK -- Akcja "BEZPIECZNY PŁOCK – BEZPIECZNA POLSKA" na stronie Facebooka

________


LINK -- Strona internetowa pt. "BEZPIECZEŃSTWO POLSKI", skierowana do całego społeczeństwa polskiego, promująca akcję wysyłania pisma w języku angielskim, zatytułowanego "Poważne zagrożenia dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej" w bezpieczeństwa Polski, adresowanego m. in. do najwyższych organów Unii Europejskiej i jej instytucji.

____


LINK -- Promocja strony internetowej pt. "BEZPIECZEŃSTWO POLSKI" na stronie Facebooka

________


LINK -- Strona internetowa do rozpowszechniania w przestrzeni internetowej, zarówno w Polsce, jak również na całym świecie, napisana w języku angielskim i posiadająca tłumacza wielojęzycznego, zatytułowana: "SECURITY OF POLAND" (pol. "BEZPIECZEŃSTWO POLSKI"). Strona ta, zawiera pismo pt. "Serious threats to Poland and the region of Central and Eastern Europe" (pol. "Poważane zagrożenia dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej").

____


LINK -- Promocja strony internetowej pt. "SECURITY OF POLAND" na stronie Facebooka

________________________________________


LINK -- W Y S Y Ł A M Y __P E T Y C J E__ D O__R Z Ą D U__ R P -- PETYCJE W SPRAWIE WIELOLETNICH ZANIEDBAŃ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ MIASTA PŁOCKA I REGIONU ORAZ ZAGROŻEŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH -- Kliknij w ten czerwony link i przejdź do strony internetowej pt. "Petycje dla Płocka".

____


LINK -- P E T Y C J Ę w sprawie infrastruktury transportowej dla miasta Płocka i regionu płockiego można również podpisać i wysłać ze strony klikając w ten link

________


Ponadto zapraszamy także Państwa na strony Facebooka, poświęcone następującym akcjom, połączonym z wysyłaniem petycji w ich sprawach do Rządu RP i partii politycznych:


LINK -- Petycja dla Płocka ! / LINK -- Strona z samą petycją

LINK -- TAK dla podziału województwa mazowieckiego ! / LINK -- Strona z samą petycją

LINK -- TAK dla odciążenia warszawskiego układu drogowego i rozwoju Mazowsza ! / LINK -- Strona z samą petycją

________________________________________


LINK – (PLIK W FORMACIE DOCX) POBIERZ NINIEJSZĄ STRONĘ JAKO PLIK DOCX W POSTACI OPRACOWANIA PT. "KONCEPCJE BUDOWY INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA MIASTA PŁOCKA I REGIONU" -- DOCX (ROZMIAR PLIKU: 10,68 MB) -- NAJBARDZIEJ AKTUALNE OPRACOWANIE

____


LINK – (PLIK W FORMACIE PDF) POBIERZ NINIEJSZĄ STRONĘ JAKO PLIK PDF W POSTACI OPRACOWANIA PT. "KONCEPCJE BUDOWY INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA MIASTA PŁOCKA I REGIONU" -- PDF (ROZMIAR PLIKU: 5,44 MB) -- NAJBARDZIEJ AKTUALNE OPRACOWANIE

________________________________________


LINK -- Strona internetowa pt. "WOJEWÓDZTWO PŁOCKIE", dotycząca postulowanego województwa płockiego oraz koncepcji podziału administracyjnego województwa mazowieckiego.

____


LINK -- (PLIK W FORMACIE PDF) Postulowane wojewodztwo plockie oraz koncepcja podzialu administracyjnego wojewodztwa mazowieckiego -- PDF (ROZMIAR PLIKU: 1,78 MB)

________________________________________


LINK -- Strona internetowa pt. "KOLEJ W PŁOCKU", zawierająca m. in. informacje dotyczące rezultatów naszej kampanii, w tym petycji złożonej do Parlamentu Europejskiego oraz innych pism wysłanych do polskich organów państwowych.

________________________________________


LINK -- Porozumienie Regionów Strategicznych

________________________________________


LINK -- "PŁOCK 2037 – Marka Europejska!"

________________________________________


LINK -- Droga "Via Europe"

________________________________________


LINK -- Akcja "PRACA W PŁOCKU"

________________________________________


PŁOCK -- Miasto Wielkich Perspektyw !Powyżej zaprezentowany film wideo ukazuje wielki potencjał i możliwości szerokiej rzeki Wisły, będącej w Płocku wschodnim krańcem zaporowego zbiornika wodnego – Jeziora Włocławskiego w kontekście wykorzystania jej do żeglugi śródlądowej połączonej za pomocą węzłów intermodalnych z transportem drogowym i kolejowym. Takie rozwiązania infrastruktury transportowej w Europie proponowane są również przez Komisję Europejską m. in. w uchwalonym przez nią dokumencie o nazwie: „Biała Księga’. Szerokość koryta rzecznego Wisły w Płocku na wysokości Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego wynosi ok. 615 metrów, natomiast ok. 3 km w dół rzeki, szerokość ta zwiększa się do ok. 1 km. Wisła na odcinku od Płocka do Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego jest żeglowna. Jest to doskonała i optymalna lokalizacja do powstania centrum logistycznego w centrum Polski.


________________________________________CEL NADRZĘDNY DLA PŁOCKA:

Maksymalne bezpieczeństwa dla życia mieszkańców miasta Płocka.
CEL STRATEGICZNY DLA PŁOCKA:

Utworzenie miasta maksymalnie bezpiecznego o dobrych powiązaniach z infrastrukturą krajową i europejską siecią transportową (TEN-T), które pomiędzy obszarami funkcjonalnymi: bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitarnego, metropolii warszawskiej, metropolii łódzkiej i olsztyńskiego ośrodka regionalnego, wykształci swoje oddziaływanie jako silny ośrodek regionalny, odpowiednio do silnego znaczenia jaki ma dla gospodarki Polski.________________________________________
DRODZY PŁOCCZANIE I MIESZKAŃCY REGIONU PŁOCKIEGOPodejmujemy wspólną kampanię społeczną na rzecz rozwoju, bezpieczeństwa i lepszych perspektyw dla Płocka i jego regionu! Częścią tej kampanii jest niniejsza strona internetowa -- "Drogi dla Płocka i regionu", mająca cel informacyjny, a także przedstawiająca postulaty skierowane do władz centralnych i samorządowych, dotyczące konieczności budowy odpowiedniej infrastruktury transportowej dla Płocka i regionu ze względów bezpieczeństwa ludności i energetycznego państwa oraz zamieszczająca proponowane koncepcje przeznaczone dla jej realizacji. Walcząc o lepszą przyszłość dla nas i naszego miasta, będącą naszym celem, możemy osiągnąć poprzez wspólny wysiłek i starania o to, aby w sposób zdecydowany poprawić drogową i kolejową infrastrukturę komunikacyjną oraz bezpieczeństwo mieszkańców Płocka, dobrze połączoną z całym krajem, a także zwiększyć szansę zainteresowania wśród inwestorów naszym regionem i skutecznie zminimalizować trudną sytuację społeczną wielu osób i rodzin, w tym bezrobocie oraz jego negatywne skutki.

Kluczem do tego celu są konieczne dla Płocka dwujezdniowe drogi ekspresowe, będące absolutnym priorytetem, łączące nas z autostradami, resztą kraju i przybliżające do nas inwestorów. Drogi te, zwiększą, również bezpieczeństwo płocczan i wszystkich użytkowników dróg poruszających się nimi na terenie miasta Płocka i w regionie płockim, a także dwutorowa kolej konwencjonalna na odcinkach: Włocławek -- Płock -- Modlin i Płock -- Kutno (konieczna modernizacja istniejącej na tym odcinku kolei jednotorowej, polegająca na budowie kolei dwutorowej) z niezbędnym przejściem kolejowym (most drogowo-kolejowy) przez Wisłę w pobliżu Płocka od jego zachodniej strony, na wysokości miejscowości Maszewo, znajdującego się na prawym brzegu Wisły i miejscowości Popłacin, leżącego na lewym brzegu rzeki, w celu ominięcia centralnych, gęsto zaludnionych rejonów miasta, transportu kolejowego substancji niebezpiecznych, prowadzonego obecnie przez te rejony koleją jednotorową oraz przez Wisłę Mostem im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego, wybudowanym w 1938 roku.

W 2011 roku, rząd RP podjął uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), nie ujmującej Płocka i regionu płockiego w centralnych planach budowy sieci dróg ekspresowych w Polsce w sposób kompleksowy, jaki niezbędny jest dla bezpieczeństwa ludności tego rejonu, proponując w dalekiej i nieokreślonej perspektywie czasowej autostradę Warszawa -- Płock -- Toruń -- Bydgoszcz, przebiegającą równolegle do zaplanowanej już wcześniej drogi ekspresowej S 10 oraz linię kolei dużych prędkości.

Dlatego My jako społeczeństwo, a także ludzie ze środowisk wielu branż technicznych, a zwłaszcza tych związanych z płockim przemysłem rafineryjno-petrochemicznym i chemicznym znajdującym się w Płocku i jego rejonie, najlepiej znający szeroko rozumiane środowisko tego obszaru, realia, problemy i niezbędne potrzeby realizacji rozwiązań infrastruktury transportowej w sposób zapewniający bezpieczne i odpowiednie funkcjonowanie miasta Płocka i jego rejonu jako głównego, strategicznego ośrodka energetycznego Polski wyrażamy STANOWCZY SPRZECIW wobec w/w decyzji rządu, przedstawiając jednocześnie swoje postulaty i propozycje kompleksowych koncepcji dotyczących w/w rozwiązań infrastruktury transportowej.

LINK -- KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 (KPZK 2030) -- Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Ze względu na występującą na tym obszarze, NAJWIĘKSZĄ W POLSCE, koncentrację obiektów (zakładów przemysłowych) dużego i zwiększonego ryzyka awarii przemysłowej (ZDR-y i ZZR-y), na czele z Polskim Koncernem Naftowym Orlen S. A. (PKN Orlen S. A.) i bazą surowcową ropy naftowej Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń' S. A. (PERN S. A.) (największą w kraju) zlokalizowaną w pobliżu Płocka -- W SUMIE 4 ZAKŁADY DUŻEGO RYZYKA (ZDR-y) I 2 ZAKŁADY ZWIĘKSZONEGO RYZYKA (ZZR-y) ZLOKALIZOWANE NA TERENIE MIASTA PŁOCKA ORAZ PO JEDNYM ZAKŁADZIE DUŻEGO I ZWIĘKSZONEGO RYZYKA (ZDR I ZZR), ZNAJDUJĄCE SIĘ W BLISKIM SĄSIEDZTWIE MIASTA PŁOCKA, POSIADAJĄCE OLBRZYMIĄ ILOŚĆ NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI, KTÓRE SUMARYCZNIE PRZEKRACZAJĄ OKOŁO 1000-KROTNIE WARTOŚĆ PROGOWĄ KWALIFIKUJĄCĄ ZAKŁAD DO KATEGORII ZAKŁADU DUŻEGO RYZYKA (ZDR) WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ ! -- konieczność występowania w tym rejonie drożnych, dwujezdniowych dróg połączonych z drogami głównymi kraju, stanowiących jednocześnie drogi ewakuacyjne dla ludności i zapewniających dobrą dostępność służb ratowniczych do w/w strategicznych zakładów dla całego kraju, jak również intensywny i sukcesywnie wzrastający transport produktów naftowych, paliw płynnych oraz wielu, innych niebezpiecznych produktów chemicznych, intensywny transport drogowy (w tym tranzytowy) i kolejowy (prowadzony jedynym torem kolejowym przez centrum miasta z licznie zamieszkanymi terenami -- blokami mieszkalnymi i pojedynczymi domami), prowadzonych przez teren miasta Płocka i jego region, przestarzałą infrastrukturę transportową nieprzystosowaną do potrzeb płockiego ośrodka przemysłowego i obecnego ruchu drogowego oraz ciągle występujących, wielkich zatorów drogowych (korków ulicznych) paraliżujących funkcjonowanie miasta, zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia ludności zamieszkującej w/w teren oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na jego obszarze, swoją bardzo istotną, pełnioną funkcję w gospodarce krajowej, ochronę środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju, a także polepszenie perspektyw rozwoju tego regionu, minimalizując trudną sytuację społeczno-ekonomiczną, bezrobocie wielu osób (w tym wielu ludzi młodych) i rodzin, jak również szeroko pojętych z tym związanych negatywnych skutków -- PŁOCK, BEZWZGLĘDNIE MUSI ZOSTAĆ UJĘTY W CENTRALNYCH PLANACH BUDOWY SIECI DWUJEZDNIOWYCH DRÓG EKSPRESOWYCH W POLSCE ORAZ KOLEI KONWENCJONALNYCH, DWUTOROWYCH W SPOSÓB KOMPLEKSOWY, ZAPEWNIEJĄCY BEZPIECZEŃSTWO LUDNOŚCI (!)

Propozycje zawarte w KPZK 2030 są absolutnie niewystarczające, gdyż miasto Płock i jego rejon wymaga wielu, kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych z jak najszybszą ich realizacją!

Z wyżej podanych powodów, My jako społeczeństwo Płocka i regionu płockiego postulujemy do organów władz rządowych RP o ujęcie w planach centralnych projektów przebiegu dwujezdniowych dróg ekspresowych oraz jak najszybszą ich realizację i ukończenie ich NAJPÓŹNIEJ DO 2020 ROKU, uwzględniając miasto Płock i jego region, sytuując w/w dwujezdniowe drogi ekspresowe w ciągu trzech, obecnych dróg krajowych: DK 2 na odcinku Koło – Kutno, DK 60 na odcinku Kutno – Płock – Glinojeck, DK 62 na odcinku Włocławek – Płock – Nowy Dwór Mazowiecki, oraz na odcinku Płock -- Lipno -- Toruń, a także most drogowo-kolejowy na wysokości miejscowości Maszewo (prawy brzeg Wisły), jako jeden z ewentualnych wariantów, będącego POSTULOWANYM MINIMUM ROZWIĄZAŃ DROGOWYCH DLA TEGO OBSZARU ! (MAPA 1 -- POSTULOWANE DROGI EKSPRESOWE, znajdująca się poniżej w dalszej części tekstu).

Natomiast jako POSTULOWANE MINIMUM POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH DLA PŁOCKA I REGIONU, również z jak najszybszą ich realizacją i ukończeniem ich NAJPÓŹNIEJ DO 2020 ROKU, zgłaszanym przez nas dotyczy realizacji dwutorowych kolei konwencjonalnych na odcinkach: Włocławek -- Płock -- Modlin łączącej Płock i inne aglomeracje zlokalizowane nad Wisłą z portem lotniczym w Modlinie i Płock -- Kutno z niezbędnym przejściem kolejowym (wcześniej wspomniany most drogowo-kolejowy) przez Wisłę w pobliżu Płocka od jego zachodniej strony, na wysokości miejscowości Maszewo, znajdującego się na prawym brzegu Wisły i miejscowości Popłacin, leżącego na lewym brzegu rzeki, w celu ominięcia centralnych rejonów miasta, transportu kolejowego substancji niebezpiecznych. (MAPA 2 -- POSTULOWANE KOLEJE DWUTOROWE, znajdująca się poniżej w dalszej części tekstu).

Bardzo istotnym elementem kampanii na rzecz budowy odpowiedniej infrastruktury transportowej dla Płocka i regionu jest m. in. właśnie BEZPIECZEŃSTWO LUDNOŚCI miasta i jego regionu.

Informacje o powyżej wymienionych zagrożeniach, można znaleźć m. in. w dokumentach na stronach Głównego Inspektoratu Ochrono Środowiska oraz na stronach dotyczących Planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego (linki poniżej):

LINK -- Dokument dotyczący m. in. analizy poważnych awarii przemysłowych i zagrożeń transportowych dla ludzi i środowiska w rejonie Płocka w ostatnim dziesięcioleciu -- źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

LINK -- Plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego (1.2.2.1 Zagrożenie chemiczno-ekologiczne. Tabela -- Wykaz zakładów pracy o dużym i zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej.) plik PDF

Bardzo istotną kwestią jest dobra dostępność i zdolność do szybkiej interwencji służb ratowniczych z innych rejonów regionu i kraju w sytuacjach poważnych awarii przemysłowych do najbardziej strategicznego obiektu dla gospodarki kraju jakim jest kompleks zakładów rafineryjno-petrochemicznych PKN Orlen S. A. znajdujących się na terenie miasta Płocka, a także bazy surowcowej ropy naftowej PERN S. A. zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie miasta w postaci jak najbardziej drożnych szlaków komunikacyjnych, pełniących jednocześnie funkcję dróg ewakuacyjnych dla ludności miasta i połączonych z siecią dróg głównych kraju. To, także dotyczy sytuacji odwrotnej, w której wyspecjalizowane jednostek służb ratowniczych obsługujących PKN Orlen S. A. i PERN S. A. dzięki lepszej dostępności do miejsc, niebezpiecznych zdarzeń i poważnych awarii przemysłowych powstałych w innych rejonach kraju w postaci odpowiedniej infrastruktury drogowej, mogą dotrzeć znacznie szybciej z akcją ratowniczą.

Płocki ośrodek przemysłowy, będąc rejonem problemowym wymaga, więc szczególnych i kompleksowych rozwiązań infrastrukturalnych, zarówno drogowych jak i kolejowych, zapewniających maksymalne bezpieczeństwo ludności i prawidłowe funkcjonowanie transportu, jako obszar o wyjątkowo dużej koncentracji obiektów (zakładów) dużego ryzyka (ZDR-y) oraz potrzebujący minimum pięciu dwujezdniowych dróg wylotowych z miasta rozchodzących się we wszystkich kierunkach czyli minimum dwóch krzyżujących się dwujezdniowych dróg ekspresowych i jednej na odcinku Płock -- Lipno z bezpiecznie otaczającymi miasto w ich ciągu obwodnicami i łączących się w miarę możliwości najkrótszymi przebiegami ich tras z autostradą A1 w trzech miejscach i A2 oraz drogą ekspresową S7 w dwóch miejscach, a także w/w mostu drogowo-kolejowego przez Wisłę na wysokości miejscowości Maszewo -- prawy brzeg Wisły (mapy wraz z opisami w dalszej części tekstu).

Ośrodek ten, wymaga również niezbędnych połączeń kolejowych w postaci dwutorowych kolei konwencjonalnych na odcinkach: Włocławek -- Płock -- Modlin łączącej Płock i inne aglomeracje zlokalizowane nad Wisłą z portem lotniczym w Modlinie oraz Płock -- Kutno z przejściem kolejowym (most drogowo-kolejowy) przez Wisłę, w celu ominięcia centralnych rejonów miasta, transportu kolejowego substancji niebezpiecznych, prowadzonego obecnie przez te centralne, gęsto zaludnione rejony (mapa wraz z opisem w dalszej części tekstu).

W kwestii bezpieczeństwa ludności w rejonach występowania zagrożeń dotyczących użycia środków chemicznych w tym materiałów wybuchowych do akcji o charakterze sabotażowym, swoje zdecydowane stanowisko zajmuje komisja Unii Europejskiej wyrażane m. in. w poniższym komunikacie:

Cytat części dokumentu:

„W ramach omawianej osi jest wiele dziedzin wymagających udoskonalenia. Dyrektywa w sprawie infrastruktury krytycznej zostanie po trzech latach poddana przeglądowi, w ramach którego zostanie oceniona jej skuteczność oraz przeanalizowana konieczność objęcia tą dyrektywą innych sektorów, np. sektora technologii informacji i komunikacji (TIK). Należy dokonać przeglądu oraz oceny skuteczności planu działania w dziedzinie bezpieczeństwa materiałów wybuchowych.

( Kontynuowane będą działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa transportu, przede wszystkim poprzez wykorzystanie nowych technologii do przeciwdziałania wysiłkom terrorystów, które mają na celu zapobieżenie wykryciu ich działalności (np. poprzez wykorzystanie płynnych materiałów wybuchowych lub materiałów niebędących metalami). Istnieje konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa pasażerów przy jednoczesnym przestrzeganiu praw podstawowych. W dziedzinie bezpieczeństwa transportu szczególne znaczenie ma zaangażowanie zainteresowanych stron.

Należy zająć się kwestią standaryzacji i certyfikacji rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa (np. technologii wykrywania) w ramach dążeń na rzecz rozwinięcia europejskiej polityki bezpieczeństwa przemysłu. Konieczne jest ustanowienie procesu testowania i prowadzenia prób rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa, obejmującego całą Unię, a także systemu wzajemnego uznawania wyników certyfikacji.

( Jednym z najważniejszych zadań jest dopilnowanie, aby powiązania między użytkownikami sektora publicznego – w tym osobami zajmującymi się egzekwowaniem prawa – społecznością naukową oraz dostawcami technologii i przemysłem zostały wzmocnione i utrzymane w celu zwiększenia skuteczności polityki badań nad bezpieczeństwem, co pozwoli na osiągnięcie większego bezpieczeństwa.”


LINK -- Unijna polityka przeciwdziałania terroryzmowi: najważniejsze osiągnięcia i nadchodzące wyzwania, KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADYTEKST DOKUMENTU, Bruksela, dnia 20.7.2010, SEK(2010) 911 (Tekst całego dokumentu)

Zakładając realizację przykładowych, dwóch wybranych odcinków dwujezdniowych dróg ekspresowych na odcinkach: Koło -- Kutno -- Płock -- Glinojeck i Włocławek -- Płock -- Nowy Dwór Mazowiecki jest to koszt wynoszący ok. 15 mld złotych, natomiast spółki zarejestrowane w Płocku w ciągu 1 roku odprowadzają do budżetu państwa ok. 30 mld złotych. Z tego tylko sam PKN Orlen S. A. w ciągu 1 roku z tytułu podatków odprowadzanych do budżetu państwa, odprowadza ok. 20 mld złotych co stanowi 10% całego budżetu kraju!

Płock (województwo mazowieckie) będący miastem na prawach powiatu, a także zgodnie ze stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) klasyfikacją, należący do grupy miast dużych (Płock: miasto -- 126 000 mieszkańców, aglomeracja -- 203 000 mieszkańców), największy ośrodek Mazowsza Północnego i Mazowsza Zachodniego, dużej części rejonu centralnej Polski oraz główny, strategiczny, ośrodek paliwowo-energetyczny (60% konsumowanych w Polsce paliw jest produkowanych w Płocku) dla gospodarki kraju, wraz ze swoją dogodną lokalizacją w centrum Polski, związanymi z tym wieloma bardzo korzystnymi uwarunkowaniami logistycznymi, unikatowym położeniem (wysokość Płocka: 58-105 m n.p.m.) w skali Europy i świata wysoko na wzgórzach ok. 50 metrów (prawy brzeg Wisły) nad poziomem szerokiej na 600 metrów rzeki Wisły, wielkim obszarem zdolnym do zagospodarowania przestrzennego i urbanizacyjnego, zwłaszcza na prawym brzegu Wisły, wysoko i bezpiecznie położonym w kontekście zagrożeń powodziowych z dostępem do największego pod względem powierzchni i drugiego pod względem pojemności zbiornika wodnego na rzece Wiśle (Jezioro Włocławskie) w Polsce, a także z rozległymi, atrakcyjnymi terenami rekreacyjnymi na lewym brzegu Wisły (Pojezierze Gostynińskie, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Jezioro Włocławskie, Brudzeński Park Krajobrazowy), będąc szóstym ośrodkiem gospodarczym Polski, co potwierdza to poniższe opracowanie Polskiej Akademii Nauk (PAN) zaprezentowane w poniższym linku, a także ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludności i energetycznego kraju musi posiadać odpowiednią infrastrukturę transportową, ale jednocześnie stanowi również wielki potencjał gospodarczy jaki należy wykorzystać w celu poprawy konkurencyjności, korzyści gospodarczych dla całego kraju i Unii Europejskiej.

Płock to jedno z najstarszych miast w kraju z ponad tysiącletnią historią, kulturą i tradycją, jedna z głównych, historycznych stolic Polski za czasów panowania Piastów – pierwszej dynastii panującej w Polsce oraz historyczna stolica i najstarsze miasto Mazowsza – największego regionu Polski.

Uwzględniając konieczną infrastrukturę transportową dla miasta i regionu jako korzystną również dla układu komunikacyjnego reszty kraju i UE, Płock z wielu względów posiada bardzo duży potencjał do tego by stać się nie tylko ośrodkiem o znaczeniu regionalnym, ale predysponuje również wieloma korzystnymi uwarunkowaniami do tego aby zostać ośrodkiem metropolitarnym.

LINK -- Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Prace geograficzne nr 213. Gospodarcze Funkcje Kontrolne w Przestrzeni Polski. (Ryc. 31 na stronie 165 i Tabela 17 -- Największe 10 ośrodków zarządzania gospodarczego w Polsce według wielkości przychodów w 2004 roku.) plik PDF

W dniu 28 marca 2011 roku Komisja Europejska w Brukseli przyjęła dokument o nazwie: "Biała Księga" zawierający Plan utworzenia, jednolitego, europejskiego obszaru transportu -- dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (link poniżej). Płock jak, również płockie nabrzeże nadwiślańskie spełniają doskonałe warunki do wytworzenia na tym obszarze intermodalnego centrum przeładunkowego spinającego ze sobą transport wodny, drogowy i kolejowy.

LINK -- Dokument Komisji Europejskiej: "Biała Księga"' zawierająca Plan utworzenia, jednolitego, europejskiego obszaru transportu -- dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. plik PDF

Komisja Europejska, dnia 29 czerwca 2011 roku przyjęła również wniosek w postaci planu wspierania inwestycji o wartości 50 mld euro mający na celu poprawę europejskiej sieci transportowej, energetycznej i cyfrowej. Jest nim instrument o nazwie: „Łącząc Europę”, finansujący projekty, dzięki którym uzupełnione zostaną brakujące połączenia w w/w sieciach. Zakłada on pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł prywatnych, a także umożliwienie wykorzystania instrumentów finansowych, takich jak gwarancje i obligacje projektowe.

LINK -- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające instrument „Łącząc Europę” plik PDF

Z powyżej wyszczególnionych powodów Płock i jego region BEZWZGLĘDNIE MUSI zostać ujęty w centralnych planach budowy sieci dwujezdniowych dróg ekspresowych w Polsce z jak najszybszą, przeprowadzoną ich realizacją na omawianym obszarze!

W związku z nieujętymi w/w bardzo istotnymi kwestiami dotyczącymi m. in. bezpieczeństwa ludności w dokumencie KPZK 2030, założenia tego dokumentu nie mogą być realizowane w obecnej formie, wymagając niezbędnych i jak najszybszych zmian, uwzględniających przedstawione tu kwestie.

FINANSOWANIE w/w koniecznej infrastruktury powinno odbywać się ze środków różnych źródeł, natomiast uwzględniając wyjątkowość i strategiczność tego rejonu dla całej gospodarki kraju!

Jednym ze źródeł powinna być kwestia właściwej dystrybucji środków od ulokowanej na tym obszarze produkcji, niezbędnej dla funkcjonowania gospodarki krajowej.

Kolejnym źródłem pozyskiwania finansowania powinny być również środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście możliwości wykorzystania pozytywnych uwarunkowań tego obszaru jako rejonu o wielkich możliwościach infrastruktury wodnej i związanych z nią węzłów intermodalnych, które to kwestie opracowane zostały przez Komisję Europejską w dokumencie "Biała Księga".

Konieczne jest również wypracowanie odrębnego "Programu dla Płocka" w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa, a także środki z innych dostępnych programów.

Istnieje także konieczność dokonania zmian legislacyjnych dla Płocka i regionu oraz gmin ościennych, gwarantujących większą partycypację dochodach z uzyskiwanych ze zlokalizowanej na terenie miasta i w rejonie Płocka, niebezpiecznej i stwarzającej zagrożenia produkcji.

Rozwiązania legislacyjne są NIEZBĘZDNE zaplanowania dochodów oraz stworzenia możliwości rozwoju, a w szczególności działań poprawiających bezpieczeństwo. Zmiany te, miałyby również charakter rekompensujący funkcjonowanie pod wpływem zagrożeń i emisji szkodliwych substancji, wynikających z tej produkcji. Rozwiązanie te, powinny mieć charakter STAŁY.

Wyżej wymienione kwestie w celu podjęcia w związku z nimi różnych decyzji oraz ich realizacji wymagają ścisłej współpracy pomiędzy samorządem płockim, samorządem województwa mazowieckiego i władzami centralnymi, a także pomiędzy poszczególnymi samorządami wojewódzkimi zainteresowanych regionów.

Strona "Drogi dla Płocka i regionu" zamieszcza proponowane koncepcje dotyczące budowy odpowiedniej i niezbędnej infrastruktury transportowej dla miasta Płocka i jego regionu, przeznaczone dla jej realizacji, a także ma cel informacyjny, skierowany do społeczeństwa płockiego, środowisk związanych z infrastrukturą transportową czyli drogownictwem, kolejnictwem, infrastrukturą wodną itp., ochroną środowiska, środowisk społecznych, opiniotwórczych (mediów) oraz władz centralnych i samorządowych o konieczności poprawy sytuacji i możliwościach wykorzystania powstałej infrastruktury transportowej Płocka i regionu, będącego rejonem strategicznym dla całego kraju.


W sprawie zaniedbań w infrastrukturze transportowej w regionie płockim i zagrożeń dotyczących transportu substancji niebezpiecznych swoje stanowisko zajęła Rada Miasta Płocka w przyjętym jednogłośnie przez nią apelu skierowanym do władz centralnych i wojewódzkich na Specjalnej XXII Sesji Rady Miasta Płocka, dnia 18 kwietnia 2012 roku w następującym brzmieniu:


Załącznik do
uchwały nr 363/XXII/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 kwietnia 2012 roku


APEL


do Prezesa Rady Ministrów RP, parlamentarzystów RP, Zarządu Województwa Mazowieckiego, radnych Sejmiku Mazowieckiego oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie zaniedbań w infrastrukturze transportowej w regionie płockim i zagrożeń dotyczących transportu substancji niebezpiecznych.


Jako demokratycznie wybrani reprezentanci społeczności miasta Płocka, po konsultacjach z przedstawicielami innych gmin powiatu płockiego, kierujemy do Państwa stanowczy wniosek, mający na celu zwrócenie uwagi na wieloletnie zaniedbania w zakresie infrastruktury transportowej w regionie płockim.

Miasto Płock jest doskonale usytuowane w centralnej części Polski, jednak biorąc pod uwagę całość istniejącej infrastruktury drogowo-kolejowej oraz aktualne zapisy Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, Płock jest najgorzej infrastrukturalnie skomunikowanym polskim miastem ponad stutysięcznym. Przez Płock oraz jego okolice do roku 2015 nie planowana jest budowa żadnej autostrady ani drogi szybkiego ruchu. Jedynie Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku przewiduje drogę ekspresową, łączącą Warszawę z Bydgoszczą, przebiegającą w odległości kilkunastu kilometrów od Płocka, jednak plany te są osadzone w dalekiej perspektywie czasowej, bez nakreślenia konkretnego opracowania przebiegu trasy i terminarza prowadzonych prac. Program Budowy Dróg Krajowych do 2015 roku nie przewiduje również budowy obwodnicy Płocka. Płock nie posiada drogi szybkiego ruchu, łączącej miasto nawet z niedaleko położoną stolicą. Alternatywą dla fatalnej infrastruktury drogowej w pobliżu Płocka mogłaby być infrastruktura kolejowa. Jednak Płock nie posiada również linii kolejowej do Warszawy (trudno za taką uważać połączenie przez Kutno lub Sierpc).

W obliczu zaniedbań w infrastrukturze drogowo-kolejowej najbardziej bulwersujący dla mieszkańców regionu płockiego jest fakt, że to właśnie w Płocku zlokalizowana jest największa firma przemysłowa w Polsce, a zarazem największy podatnik w kraju – Polski Koncern Naftowy ORLEN SA. To z tego powodu do Płocka i z Płocka codziennie transportowane są tysiące ton różnego rodzaju substancji i surowców, w tym bardzo wiele substancji niebezpiecznych. Transport kolejowy dzieli aglomerację płocką w połowie, co w przypadku braku wiaduktów powoduje kilkanaście razy dziennie tworzenie się korków na centralnych ulicach miasta. Setki wypełnionych cystern kolejowych i samochodowych przejeżdżają codziennie przez gęsto zaludnione dzielnice miasta, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Płocka i okolic.

O skali zagrożeń świadczy fakt, że to właśnie w Płocku zlokalizowanych jest 5 (spośród 14 na całym Mazowszu) zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W żadnym innym mieście w Polsce nie ma takiego skupiska ZDR-ów. Czy dopiero katastrofa potrafi w Polsce zmobilizować decydentów do konkretnych działań?!
Niestety przez lata rządzący naszym krajem nie podjęli znaczących działań, zmierzających do poprawy infrastruktury drogowej wewnątrz naszego miasta, a przede wszystkim lepszej komunikacji z innymi miastami.

W czasach, gdy większość unijnych i krajowych strategii i programów głosi hasła o „zrównoważonym rozwoju” oraz o „dbałości o środowisko naturalne” i „bezpieczeństwie mieszkańców”, powyższe dane pokazują na wieloletnie zaniedbania i lekceważenie społeczności regionu płockiego przez decydentów naszego kraju.
Mieszkańcy Płocka i regionu płockiego stanowczo domagają się wprowadzenia zmian w najważniejszych dokumentach kraju, traktujących o rozwoju sieci transportowej, uwzględniając w ich treści przynajmniej połączenie drogą ekspresową Warszawy z Płockiem do roku 2017.

W Płocku zaczynają się obywatelskie protesty przeciwko takiemu traktowaniu szóstego pod względem wytwarzanego PKB ośrodka miejskiego w Polsce. Jako radni płoccy i mieszkańcy tego miasta w pełni je popieramy.

Oczekujemy szybkich decyzji na szczeblu rządowym, jak i wojewódzkim w zakresie wpisania budowy obwodnicy miasta Płocka i drogi ekspresowej Bydgoszcz - Płock - Warszawa do Programu Budowy Dróg Krajowych oraz weryfikacji planów, dotyczących modernizacji krajowej sieci kolejowej z uwzględnieniem budowy linii Płock - Modlin. Oczekujemy również szybkiej realizacji tych inwestycji i nadrobienia wieloletnich zaległości infrastrukturalnych.Powyższy tekst apelu zamieszczony jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), znajdującej się pod adresem: LINK -- Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) -- Apel Rady Miasta Płocka________________________________________