KAMPANIA NA RZECZ BUDOWY ODPOWIEDNIEJ I KONIECZNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA MIASTA PŁOCKA I REGIONU WRAZ Z PROPONOWANYMI KONCEPCJAMI DLA JEJ REALIZACJI -- PODSUMOWANIE
Dodane przez Sylwester Fiet dnia Sierpień 05 2012 10:20:22
________________________________________Powyżej przedstawione koncepcje dotyczące kwestii poprawienia infrastruktury drogowej i kolejowej dla Płocka i regionu, rozwiązują również inne kwestie transportowe dla centralnych i innych rejonów kraju, poprawiając jednocześnie między nimi komunikację.

Koncepcje te, także w sposób spójny zagospodarowują przestrzeń pomiędzy Bydgosko-Toruńskim Obszarem Metropolitarnym, Warszawskim Obszarem Metropolitarnym i Łódzkim Obszarem Metropolitarnym.

Poprowadzenie drogi ekspresowej w ciągu istniejącej DK 60 ew. drogi o roboczej nazwie "Via Europe" (o dużym znaczeniu dla Unii Europejskiej) przez Płock, umożliwia szybszy i łatwiejszy transport samochodowy, przebiegający najkrótszą drogą z zachodniej i centralnej części Europy do Państw Nadbałtyckich oraz powoduje "rozdwojenie głównej osi rozwoju kraju" stymulując rozwój gospodarczy terenów zagrożonych peryferyjnością i trwałym utrzymywaniem się wysokiej stopy bezrobocia (część Północnego Mazowsza oraz rejony Warmii i Mazur), odciąża komunikacyjny układ Warszawy i poprawia komunikację całej północno-wschodniej części Polski z resztą kraju poprzez lepszą dostępność do autostrad: A1 i A2, a także usprawnia transport ew. drogą "Via Europe" w kierunku Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, rozgałęziając się tu w kierunku Wrocławia i w kierunku węzła drogowego w miejscowości Krzyżowa, spinającego autostradę A4 z drogą ekspresową A18 jako droga „Via Europe”, biegnąc dalej do południowych rejonów Europy. Takie rozwiązania podniosą jednocześnie konkurencyjność w/w rejonów kraju w kontekście gospodarczym, nie dopuszczając do zaniedbań dotyczących północno-wschodniej części Polski, co również jest korzystne dla gospodarki całego kraju.

Poniżej podany jest adres strony internetowej, poświęconej tej propozycji projektu międzynarodowej, dwujezdniowej drodze ekspresowej o nazwie roboczej "Via Europe":

LINK -- "Droga VIA EUROPE"Zaproponowana droga o roboczej nazwie: "Via Europe" dobrze wpisuje się w aktualnie kreowany przez Komisję Europejską mechanizm "Łącząc Europę":

LINK -- "Łącząc Europę"


Natomiast poprowadzenie drogi ekspresowej w ciągu istniejącej drogi DK 62, poprawia lepszą komunikację pomiędzy aglomeracjami zlokalizowanymi nad Wisłą: Bydgoszcz – Toruń – Włocławek – Płock – Warszawa oraz poprawia komunikację tych aglomeracji z portem lotniczym w Modlinie.

Z kolei odcinek drogi ekspresowej Płock – Lipno – Toruń poprawia dostępność strategicznego zakładu PKN Orlen S. A. i z tym związanych transportu jego niebezpiecznych produktów do aglomeracji bydgosko-toruńskiej, zamykając jednocześnie jej obwodnicę.

Ponadto rejon Płocka ze względu na swoje centralne położenie narażony jest na zwiększony transport drogowy, który odbywa się poprzez obszar z występującą na nim największą w kraju koncentracją obiektów dużego ryzyka awarii przemysłowych oraz intensywnego transportu wielu, niebezpiecznych materiałów w postaci paliw płynnych itp.

Zaprezentowane powyżej warianty dobrze uzupełniają, również infrastrukturę drogową centrum kraju, kompensując "wygięcie" autostrady A2 w kierunku Łodzi, umożliwiając jednocześnie lepszą i alternatywną komunikację pomiędzy Poznaniem, a Warszawą, (połączenie drogowe: Poznań -- Gniezno -- ew. odcinek drogi ekspresowej Gniezno – Włocławek -- postulowany odcinek Włocławek -- Płock -- Nowy Dwór Mazowiecki -- Warszawa), odciążającą autostradę A2 na odcinku: Poznań -- Łódź -- Warszawa, w tym rejon głównego węzła "Łódź-Północ" (okolice Strykowa), łączącego autostrady A1 i A2.

Natomiast zaprezentowane połączenia kolejowe przyczyniają się zmniejszenia pod względem ilościowym jednorazowych przewozów substancji niebezpiecznych, a w przypadku połączeń dwutorowych kolei konwencjonalnych na odcinkach: Włocławek -- Płock -- Modlin dodatkowo poprawiają wzajemną komunikację aglomeracji zlokalizowanych nad Wisłą i ich dostępność do portu lotniczego w Modlinie oraz odcinek: Płock -- Kutno z niezbędnym przejściem kolejowym (most drogowo-kolejowy) przez Wisłę w pobliżu Płocka od jego zachodniej strony, na wysokości miejscowości Maszewo, znajdującego się na prawym brzegu Wisły i miejscowości Popłacin, leżącego na lewym brzegu rzeki, pozwalającego ominąć centralne rejony Płocka, prowadzenia transportu kolejowego substancji niebezpiecznych, prowadzonego obecnie przez ten gęsto zaludniony obszar miasta. Ta sama sytuacja dotyczy, również połączenia koleją konwencjonalną, dwutorową z Płocka w kierunku Sochaczewa i odcinka: Płock -- Sierpc -- Toruń wymagającego modernizacji, polegającej na przebudowie istniejącej kolei jednotorowej do kolei konwencjonalnej, dwutorowej, tak samo jak w przypadku istniejącego odcinka: Płock -- Kutno.

Poza tym przedłużenie postulowanej kolei konwencjonalnej, dwutorowej na odcinku: Włocławek -- Płock -- Modlin, od Włocławka do Inowrocławia, umożliwia alternatywne połączenie pomiędzy Poznaniem, a Warszawą (połączenie kolejowe: Poznań -- Inowrocław -- Włocławek -- Płock -- Modlin -- Warszawa) do linii kolejowej nr 3 na odcinku: Poznań -- Kutno -- Warszawa, jednocześnie ją odciążając.

Powyższe koncepcje w dużym stopniu rozwiązują problemy dotyczące centralnej, a co z tym wiąże się, także i kluczowej części całego układu komunikacyjnego w Polsce.

Takie, spójne rozwiązania komunikacyjne, tworzące wspólną przestrzeń w centralnej części Polski, łącząc ze sobą aglomeracje, znajdujące się nad Wisłą: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Płock, Warszawa oraz Łódź za pomocą sieci infrastruktury drogowej, kolejowej, a także wodnej i węzłów intermodalnych w kontekście założeń dokumentu „Białej Księgi” i wykorzystania m. in. Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na rzece Wiśle, wsparte portami lotniczymi, implikują bardzo korzystne warunki do utworzenia silnego makroregionu gospodarczego, zdolnego do przyciągania poważnego kapitału zagranicznego, mogącego w przyszłości konkurować z innymi, najsilniejszymi regionami gospodarczymi w Europie.

Z wielu wyżej zaprezentowanych, czynników naturalnych, Płock jako ośrodek jest również doskonałym miejscem do powstania centrum logistycznego.

Opisane tu rozwiązania komunikacyjne, wykorzystujące naturalne walory omawianego obszaru, realizują jednocześnie założenia zrównoważonego rozwoju i policentrycznego charakteru struktury osadniczej w Polsce.

Z przedstawionych powyżej względów, należy wykorzystać w/w uwarunkowania w celu osiągnięcia korzyści gospodarczo-ekonomicznych oraz postępu cywilizacyjnego nie tylko dla dobra tego obszaru, ale również z korzyścią dla całego kraju i Unii Europejskiej.________________________________________