Strona Główna Themes Artykuły Themes Download Themes Forum Themes Linki Themes Kategorie NewsówLipiec 25 2021 13:30:52
blankTłumaczblank
blank
blank
blankblankblank
blankNawigacjablank
blank Strona Główna
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Szukaj


blank
blankblankblank
blankKAMPANIA NA RZECZ BUDOWY ODPOWIEDNIEJ I KONIECZNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA MIASTA PŁOCKA I REGIONU WRAZ Z PROPONOWANYMI KONCEPCJAMI DLA JEJ REALIZACJI, OPIS ZAGADNIEŃ -- CZĘŚĆ 1.blank
blank
________________________________________POŁOŻENIE PŁOCKA NA MAPACHLINK – MAPA: POŁOŻENIE PŁOCKA NA MAPIE POLSKI WRAZ Z SIECIĄ DRÓG KRAJOWYCH (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: POŁOŻENIE PŁOCKA NA MAPIE POLSKI WRAZ Z SIECIĄ DRÓG KRAJOWYCH (MINIATURA)


Płock położony jest w centralnej części Polski w zachodniej części województwa mazowieckiego nad rzeką Wisłą -- nad wschodnim krańcem zaporowego zbiornika wodnego (Jezioro Włocławskie) utworzonym na Wiśle po wybudowaniu zapory wodnej we Włocławku, oddanej do użytku w 1970 roku.

Współrzędne geograficzne Płocka: 52° 33′ N, 19° 42′ E

Powyższa mapa ukazuje, również Płock na tle sieci dróg krajowych -- stan na dzień 19 lipca 2012 roku według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Płock leży na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych tj. Drogi Krajowej Nr 60 i Drogi krajowej Nr 62.LINK -- MAPA AKTUALNEGO STANU SIECI DRÓG KRAJOWYCH W POLSCE -- GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD (GDDKiA)

________


LINK – MAPA: PŁOCK I POWIAT PŁOCKI (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: PŁOCK I POWIAT PŁOCKI (MINIATURA)


Miasto Płock będące miastem na prawach powiatu (powiat grodzki) wraz z powiatem płockim (powiat ziemski) położone są w zachodniej części województwa mazowieckiego na Pojezierzu Dobrzyńskim i Wysoczyźnie Płońskiej na prawym brzegu Wisły oraz w Kotlinie Płockiej i Kotlinie Warszawskiej na lewym brzegu rzeki.

Na terenie Kotliny Płockiej (lewy brzeg Wisły) rozległe kompleksy leśne ciągnące się od Płocka ok. 50 km w kierunku zachodnim, do Włocławka, wchodzą w skład Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, który obejmuje obszar o powierzchni wynoszącej 389,50 km².

Na południowy-wschód od Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego rozciąga się obszar Pojezierza Gostynińskiego z jeziorami rynnowymi pochodzenia polodowcowego.

Natomiast na prawym brzegu Wisły (na północ od rzeki)na Pojezierzu Dobrzyńskim wzdłuż przyujściowego odcinka rzeki Skrwy Prawej będącej prawym dopływem Wisły rozciąga się teren Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego o powierzchni wynoszącej 34,52 km².

Głównie we wschodniej i środkowej części powiatu płockiego (ziemskiego) wzdłuż doliny Wisły, znajdują się tereny zagrożone podtopieniami (na mapie oznaczone kolorem jasnoniebieskim), które częściowo są terenami zamieszkanymi co stwarza zagrożenie powodziowe dla mieszkającej tu ludności. Są to głównie tereny znajdujące się częściowo w lewobrzeżnej części Płocka oraz tereny gminy Nowy Duninów, gminy Gąbin i gminy Słubice (także lewy brzeg rzeki), leżące w dolinie Wisły w Kotlinie Warszawskiej oraz w mniejszym stopniu, niektóre tereny leżące bezpośrednio nad Wisłą na jej prawym brzegu.

Wzdłuż doliny Wisły, w niektórych miejscach na terenach zagrożonych podtopieniami, występują również obszary Natura 2000, które swoim zasięgiem praktycznie nie wykraczają poza w/w tereny i inne tereny leśne.

Tereny położone na północny-wschód od Płocka, na Wysoczyźnie Płońskiej są głownie terenami rolniczymi lub porolniczymi, stanowiącymi jednolity rozległy obszar, z racji swego położenia niezagrożonymi podtopieniami, charakteryzującymi się najniższą, procentową lesistością w kraju.Źródło danych o terenach zagrożonych podtopieniami:

LINK -- MAPA: geoportal.gov.pl -- OBSZARY ZAGROŻONE PODTOPIENIAMI


Źródło danych o obszarach Natura 2000:

LINK -- MAPA: GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA -- GEOSERWIS

________


REJON PŁOCKA NA ZDJĘCIACH SATELITARNYCH GOOGLE MAPS


Wyświetl większą mapę


________________________________________UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE PŁOCKALINK -- ZDJĘCIA SATELITARNE I MAPA GOOGLE MAPS: UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE PŁOCKA (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
ZDJĘCIA SATELITARNE I MAPA GOOGLE MAPS: UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE PŁOCKA (MINIATURA)


Powyższe zdjęcia satelitarne i mapa ukazują lokalizację Płocka na tle centralnego rejonu Polski znajdującego się pomiędzy aglomeracjami zlokalizowanymi nad Wisłą: bydgoską, toruńską, włocławską, warszawską, oraz aglomeracją łódzką wraz z obszarem o licznych, bardzo korzystnych uwarunkowaniach do wykorzystania w kontekście zagospodarowania urbanistycznego, utworzenia miasta maksymalnie bezpiecznego jako głównego, strategicznego ośrodka paliwowo-energetycznego kraju o dobrych powiązaniach z infrastrukturą krajową i europejską siecią transportową (TEN-T) i wykształcenia swojego oddziaływania pomiędzy obszarami funkcjonalnymi: bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitarnego, metropolii warszawskiej, metropolii łódzkiej i olsztyńskiego ośrodka regionalnego jako silnego ośrodka regionalnego, odpowiednio do silnego znaczenia jaki ma dla gospodarki Polski.

Rozległe, jednolite tereny rolnicze i porolnicze (największe w centralnej części kraju) oznaczone białą linią przerywaną na zdjęciach satelitarnych, a czarną na mapie po obu stronach Wisły charakteryzują się najniższą, procentową lesistością w Polsce i są z racji swego usytuowania na wysokim brzegu – tereny rozciągające się na lewym brzegu Wisły od Gąbina w kierunku rzeki Bzury i przede wszystkim tereny Wysoczyzny Płońskiej, leżące na prawym brzegu Wisły (na północ od rzeki) -- obszarami znajdującymi się poza zagrożeniami powodziowymi. Tereny te, są również obszarem nieobjętym rygorystyczną ochroną środowiska naturalnego co stwarza szansę dla ich zagospodarowywania urbanistycznego na pewnym ich obszarze w kontekście ochrony innych terenów chronionych, zagrożonych niekontrolowanymi procesami urbanizacyjnymi w województwie mazowieckim, a także w pozostałych rejonach Polski.

Jednocześnie, obszar ten będąc centralnym rejonem Polski jest rejonem o wielu, korzystnych uwarunkowaniach logistycznych takich jak: przecięcie się głównych szlaków komunikacyjnych, drogowych i kolejowych, bliskość portu lotniczego w Modlinie i planowana w tym rejonie w dalszej perspektywie czasowej Kolej Dużych Prędkości (KDP).

Usytuowanie Płocka jest również optymalnym obszarem jako miejsce utworzenia węzłów intermodalnych ze względu na bliskość tego ośrodka do aglomeracji łódzkiej i warszawskiej oraz fakt, iż jest to rejon najdalej możliwie wysunięty pod względem dobrej żeglowności od ujścia Wisły (wschodni kraniec Jeziora Włocławskiego) w głąb kraju, a także znajdujący się najbliżej centrum kraju.

Wisła na odcinku: Płock -- Gdańsk jest rzeką żeglowną i stosunkowo wolną od rygorystycznych przepisów środowiskowym (brak występowania obszarów objętych szczególną ochroną środowiska jak np. obszar "Natura 2000", zaczynający się od Płocka na wysokości Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego i prowadzący w górę rzeki, sięgający do Warszawy z licznymi wyspami znajdującymi się w korycie rzeki i siedliskami lęgowymi ptactwa wodnego).

Poza szeregiem licznych, korzystnych uwarunkowań omawiany obszar posiada również tereny rekreacyjne w postaci kompleksów leśnych Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Pojezierzem Gostynińskim, usytuowanymi w kierunku południowo-zachodnim od Płocka.

Realizacja niezbędnej dla Płocka i jego regionu infrastruktury transportowej, łączącej ośrodek płocki z głównymi szlakami komunikacyjnymi kraju -- drogowymi i kolejowymi -- ze względu na występujące w nim zagrożenia przemysłowe dla ludności, zagrożenia o charakterze strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego i całej gospodarki kraju jak również dla środowiska naturalnego, może, więc jednocześnie, przyczynić się pozytywnie do rozwoju wcześniej wspomnianego procesu zagospodarowywania urbanistycznego, związanego z korzystnymi uwarunkowaniami naturalnymi i logistycznymi tego obszaru w celu podnoszenia konkurencyjności regionu oraz dla korzyści ekonomicznych i gospodarczych Polski i Unii Europejskiej.

________


LOKALIZACJA PŁOCKA WRAZ Z CENTRALNYM REJONEM POLSKI NA ZDJĘCIACH SATELITARNYCH GOOGLE MAPS


Wyświetl większą mapę

________


LINK -- MAPA: PŁOCK W SIECI EUROPEJSKICH DRÓG WODNYCH -- źródło grafiki: Wikipedia (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: PŁOCK W SIECI EUROPEJSKICH DRÓG WODNYCH -- źródło grafiki: Wikipedia (MINIATURA)


LINK -- ŚRÓDLĄDOWE DROGI WODNE -- źródło artykułu: Wikipedia


Powyższa mapa ukazuje usytuowanie Płocka w sieci głównych szlaków wodnych w Europie. Płock ze swoją lokalizacją w centralnej części Polski nad żeglownym odcinkiem Wisły (od wschodniego krańca Jeziora Włocławskiego na Wiśle w Płocku do ujścia tej rzeki do Morza Bałtyckiego w Gdańsku) jest dogodnym miejscem do prowadzenia transportu wodnego z Europy Zachodniej, a także dolnych odcinków Odry i Wisły do Płocka z zastosowaniem tu węzłów intermodalnych, łączących ze sobą transport wodny z transportem drogowym i kolejowym w celu przeładunku i dalszego prowadzenia transportu towarów po kraju drogą lądową (drogi i koleje).


________________________________________PŁOCK -- 6. OŚRODEK GOSPODARCZY POLSKILINK -- MAPA: STRUKTURA PRZESTRZENNA PRZYCHODÓW NAJWIĘKSZYCH 10 TYS. SPÓŁEK W POLSCE POD WZGLĘDEM RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI I WŁASNOŚCI (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: STRUKTURA PRZESTRZENNA PRZYCHODÓW NAJWIĘKSZYCH 10 TYS. SPÓŁEK W POLSCE POD WZGLĘDEM RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI I WŁASNOŚCI (MINIATURA)


Płock to szósty ośrodek gospodarczy Polski, ale aktualnie pierwszy pod względem dochodów netto dla budżetu kraju. Ulokowana tu produkcja paliw (ok. 70 % krajowego przerobu ropy naftowej) obłożona jest wysokimi podatkami: akcyza, VAT, opłata paliwowa. Płocki ośrodek bardzo dużo dostarcza dochodów do budżetu, a mało z niego otrzymuje, będąc strategicznym, ośrodkiem energetycznym kraju, który korzystnie usytuowany w centrum Polski, przy relatywnie niewielkich nakładach inwestycyjnych w budowę dla niego odpowiedniej infrastruktury transportowej, może generować znacznie większe dochody dla budżetu państwa i przyczynić się do bardziej dynamicznego rozwoju tego regionu. Dlatego potencjał gospodarczy jaki tu istnieje powinien być jak najefektywniej wykorzystany z korzyścią dla tego obszaru i całego państwa.


________________________________________PŁOCK -- GŁÓWNY, STRATEGICZNY OŚRODEK ENERGETYCZNY POLSKILINK -- MAPA: SYSTEM ENERGETYCZNY I OBSZARY ROZWOJU ENERGETYKI ROZPROSZONEJ DO 2030 ROKU (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: SYSTEM ENERGETYCZNY I OBSZARY ROZWOJU ENERGETYKI ROZPROSZONEJ DO 2030 ROKU (MINIATURA)


LINK – PKN ORLEN S. A. A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI – źródło: Andrzej Wieloński, Janusz Machowski. „Prace Komisji Geografii Przemysłu”. Warszawa—Kraków 2008. Nr 10. s. 89 plik PDF


Cytat fragmentu tekstu pochodzącego z materiału "Prace Komisji Geografii Przemysłu", Autorzy: Andrzej Wieloński, Janusz Machowski. Warszawa—Kraków 2008. Nr 10. strona 89:

„PKN ORLEN A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI

Spółka paliwowo-petrochemiczna PKN ORLEN S.A. w warunkach gospodarki rynkowej
przekształciła się w jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie
Środkowo-Wschodniej. Rafinerie w Płocku, Jedliczu i Trzebini wchodzące w skład Grupy
Kapitałowej PKN ORLEN S.A. posiadają 3/4 zdolności przerobowych polskich rafinerii.
Rafineria w Płocku, o potencjale przerobu 17,8 mln ton ropy rocznie, z racji swej strategicznej lokalizacji jest – obok tranzytowego rurociągu „Przyjaźń” – największą polską rafinerią przerabiającą ciężką/kwaśną ropę typu REBCO, dostarczaną z Rosji na paliwa i półprodukty dla przetwórstwa petrochemicznego.”Wielki kompleks zakładów rafineryjno-petrochemicznych PKN Orlen S. A., który zlokalizowany jest w Płocku, znajduje się nie tylko przy rurociągu naftowym „Przyjaźń”, przebiegającym z Rosji przez Polskę do Europy Zachodniej, ale także przy planowanym rurociągu naftowym Odessa -- Brody -- Płock -- Gdańsk, będącym częścią Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej (EAKTR), służącego do transportu ropy naftowej z rejonu Morza Kaspijskiego nad Morze Bałtyckie, w tym do Polski i Niemiec oraz innych państw europejskich.


LINK – CELE PROJEKTU EUROAZJATYCKIRGO KORYTARZA TRANSPORTU ROPY NAFTOWEJ (EAKTR)


________________________________________ZAGROŻENIA PRZEMYSŁOWE W PŁOCKU I JEGO REJONIELINK -- MAPA POGLĄDOWA MIASTA PŁOCKA WRAZ Z ZAGROŻENIAMI PRZEMYSŁOWYMI, WYSTĘPUJĄCYMI W JEGO REJONIE. STAN NA 2012 ROK. (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA POGLĄDOWA MIASTA PŁOCKA WRAZ Z ZAGROŻENIAMI PRZEMYSŁOWYMI, WYSTĘPUJĄCYMI W JEGO REJONIE. STAN NA 2012 ROK. (MINIATURA)


Na powyższej mapie widoczne są zagrożenia na wielką skalę ze strony kompleksu rafineryjno-petrochemicznego i ewentualnego jego oddziaływania niebezpiecznymi substancjami na miasto w obliczu poważnej awarii przemysłowej m. in. z racji wielkich ilości niebezpiecznych substancji (ropa naftowa, benzyny, skrajnie łatwopalne gazy skroplone, oleje i inne), znajdujących się na jego terenie i w pobliskich zakładach chemicznych, w których łącznie zgromadzona jest olbrzymia ich ilość wynosząca ok. 1 300 000 ton oraz jego wielkości (powierzchnia wynosząca ok 8,5 kilometra kwadratowego) i relatywnie małej odległości w stosunku do zaznaczonych na mapie terenów o zwartej zabudowie mieszkalnej, która jej minimalna wartość w linii prostej wynosi ok. 1500 metrów.

Ponadto kolejnym, niebezpiecznym czynnikiem jest usytuowanie torów kolejowych (pojedynczy tor kolejowy) przebiegających przez zwartą zabudowę miasta, oddalonych, we wielu miejscach o około 10 do 20 metrów od zabudowań mieszkalnych, którymi prowadzony jest transport niebezpiecznych substancji z zakładów PKN Orlen S. A. Natomiast w odległości ok. 1400 metrów na wschód od granic administracyjnych miasta Płocka (wschodnie rejony miasta), zlokalizowana jest Baza Surowcowa PERN "Przyjaźń" S. A. w Miszewku Strzłkowskim k/Płocka (Plebanka) z magazynowaną w niej ropą naftową, będąca tak samo jak kompleks zakładów PKN Orlen S. A. Zakładem Dużego Ryzyka (ZDR) wystąpienia poważniej awarii przemysłowej, mogąca pomieścić maksymalnie 1 300 000 metrów sześciennych tego surowca (największa baza surowcowa ropy naftowej w Polsce) o powierzchni wynoszącej ok. 1 kilometra kwadratowego.

Rodzaje substancji niebezpiecznych występujących na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku (kompleks zakładów rafineryjno-petrochemicznych) PKN Orlen S. A.:

LINK -- Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna -- pkt 5. Rodzaje substancji niebezpiecznych występujących na terenie Zakładu Produkcyjnego, strony: 2—3, plik PDF

Z kolei od strony południowej najbardziej zaludnione tereny miasta oddzielone są rzeką Wisłą o szerokości koryta rzecznego, wynoszącej od 500 do 600 metrów przez, którą przebiegają 2 mosty. Most im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego jest mostem drogowo-kolejowym, jednojezdniowym (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku) i jednotorowym, wybudowanym w 1938 roku. Jest to most o konstrukcji kratownicowej z przęsłami usytuowanymi pod płytą jezdną pomostu, na której ruch drogowy i kolejowy odbywa się na tym samym poziomie, stwarzając zagrożenie bezpośredniego zderzenia pojazdów drogowych ze składami kolejowymi, wypełnionymi, niebezpiecznymi, substancjami chemicznymi, mogąc doprowadzić do skażenia środowiska naturalnego doliny rzeki Wisły oraz Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego na wielką skalę.

Drugi -- Most Solidarności jest mostem drogowym, dwujezdniowym (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku), który oddalony jest w większej odległości od najbardziej zaludnionych terenów miasta niż jednojezdniowy Most im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Natomiast wszystkie drogi wylotowe z Płocka są drogami jednojezdniowymi (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku).

Z Bazy Surowcowej PERN „Przyjaźń” i kompleksu zakładów rafineryjno-petrochemicznych PKN Orlen czyli z terenu miasta Płocka i jego najbliższego rejonu, promieniście we wszystkich kierunkach, otaczając jednocześnie miasto ze wszystkich stron, rozchodzą się rurociągi przesyłające produkty finalne i ropę naftową, m. in. strategiczne dla Unii Europejskiej magistrale: rurociąg naftowy „Przyjaźń” przebiegający z Rosji przez Polskę do Europy Zachodniej, a także planowany rurociąg naftowy Odessa -- Brody -- Płock -- Gdańsk, będąc częścią Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej (EAKTR), służącego do transportu ropy naftowej z rejonu Morza Kaspijskiego nad Morze Bałtyckie, w tym do Polski, Niemiec i innych państw europejskich, który wykorzystywać będzie istniejącą już infrastrukturę rurociągów naftowych, znajdujących się zarówno na terenie miasta Płocka i jego rejonu jak i reszcie terytorium Polski.

Cytaty ze strony: "OCENA ZAGROŻENIA SKAŻENIAMI W STREFIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SOW":

"Stacja PKP Trzepowo, na której prowadzony jest załadunek produktów naftowych z Płocka w ilości ok. 3,5 tys. ton dziennie. Decydującym dla skali zagrożeń miejscowych, mogącym powodować również zagrożenia powszechne dla ludności zamieszkałej w pasie 5 km od tras przewozu, jest przewóz materiałów toksycznych - przede wszystkim chloru i amoniaku - do zakładów pracy w dużych ośrodkach miejskich, m. in. w Płocku."

"Poważnym, potencjalnym źródłem wystąpienia zarówno zagrożeń pożarowych jak i miejscowych są rurociągi do przesyłania ropy naftowej i produktów naftowych (finalnych) – oznaczone niebieską linią na Mapie 3. Rurociąg „Przyjaźń” I i II, nitka odcinka wschodniego (Rosja -Polska) o średnicy odpowiednio 520 mm i 820 mm, przebiega przez województwo ze stacji pomp w Adampolu do Bazy Surowcowej w Plebance. Odcinek zachodni I i II nitka (Płock - Niemcy) przebiega od Bazy Surowcowej w Plebance do Rembowa. Rurociąg Pomorski (Gdańsk - Płock) o średnicy 820 mm przebiega od Bazy Surowcowej w Plebance do miejscowości Całowanie. Z Płocka do Bazy Surowcowej w Plebance ropa naftowa doprowadzana jest dwoma nitkami o średnicy 529 i 630 mm. Rurociągi produktów naftowych Płock - Nowa Wieś Wielka k/Bydgoszczy, Płock - Koluszki i Płock - Mościska - Emilianów o średnicach 324 lub 426 mm, inaczej zwane rurociągami produktów finalnych, służą do transportu benzyn i oleju napędowego."

LINK -- OCENA ZAGROŻENIA SKAŻENIAMI W STREFIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SOW (Cały tekst strony) plik PDF

Powyższa mapa wyraźnie, więc ukazuje, iż najbardziej zaludnione tereny miasta otoczone są ze wszystkich stron różnymi zagrożeniami, a dodatkowo od strony południowej oddzielone są naturalną przeszkodą w postaci rzeki Wisły o wyjątkowo dużej szerokości koryta rzecznego w tym miejscu, wynoszącej od 500 do 600 metrów, natomiast wiatry występujące na tym obszarze wieją ze wszystkich kierunków, co podczas ewentualnej, poważnej awarii przemysłowej może utrudnić, bądź uniemożliwić przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej ludności i interwencji zewnętrznych służb ratowniczych na skutek odcięcia, którejkolwiek z dróg wylotowych z miasta przez przemieszczające się toksyczne gazy i inne niebezpieczne substancje z kompleksu zakładów PKN Orlen lub Bazy Surowcowej PERN „Przyjaźń”.

Ewidentnie uzasadniona jest zatem konieczność doprowadzenia odpowiedniej infrastruktury drogowej do miasta, zakładów PKN Orlen S. A. i Bazy Surowcowej PERN „Przyjaźń” S. A. (z której korzystają i będą korzystać jednocześnie miasto i w/w zakłady przemysłowe z racji wzajemnej, dzielącej, małej odległości) w postaci drożnych, bezwzględnie dwujezdniowych dróg szybkiego ruchu, łączących Płock z głównymi drogami kraju w celu przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludności z miasta i możliwie jak najszybszych interwencji (ze wszystkich kierunków) zewnętrznych służb ratowniczych z innych rejonów kraju (w tym służb medycznych, straży pożarnej, służb chemicznych itp.) służących minimalizacji zagrożeń oraz strat najważniejszych i strategicznych obiektów dla bezpieczeństwa energetycznego i całej gospodarki Polski, a także dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w razie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie tych zakładów.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ludności i przeprowadzenia ewentualnej jej ewakuacji, ochrony środowiska naturalnego w dolinie rzeki Wisły, mieście Płocku i jego rejonie, a także dla sprawnie przeprowadzanych interwencji służb ratowniczych w przypadkach kryzysowych niezbędna jest również realizacja zewnętrznych obwodnic drogowych miasta (docelowo także zewnętrznej obwodnicy kolejowej miasta) oraz poprowadzenie drogi i kolei inną, nową trasą, mostem drogowo-kolejowym na wysokości miejscowości Maszewo (tuż za zachodnią granicą administracyjną Płocka), a tym samym transportu niebezpiecznych substancji przez tereny niezabudowane i niezamieszkane.

Cytat ze strony: "Program ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018":

"3.11. Poważne awarie

Zakłady o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

Poważna awaria przemysłowa to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska albo powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Powiat płocki z racji swego centralnego położenia, a także z uwagi na rodzaj i wielkość przemysłu oraz transport materiałów niebezpiecznych należy do szczególnie zagrożonych. Wynika to z funkcjonowania na terenie powiatu i miasta Płocka 5 zakładów o dużym ryzyku i 2 zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Do zakładów o dużym ryzyku należą:

-- Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Zakład Produkcyjny w Płocku,

-- Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.,

-- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. Baza Surowcowa w Miszewku Strzałkowskim k/Płocka

-- ORLEN OIL Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Płocku,

-- ORLEN GAZ Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu Płynnego w Płocku.

W Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. oraz zakładach wydzielonych z PKN Orlen: Orlen Oil i Basell Orlen Polyolefins zagrożenie stwarzają substancje powstające i gromadzone w wyniku procesów produkcyjnych m.in.: siarkowodór, fluorowodór, etylen, propylen, tlenek etylenu, benzyna, chlor, gazy płynne. Innego rodzaju zagrożenie stwarza Baza Surowcowa PERN w Miszewku Strzałkowskim, gdzie magazynowana jest surowa ropa naftowa, oraz eksploatacja rurociągów z surowcem i produktami finalnymi niosąca ryzyko powstania lokalnych zagrożeń polegających na wycieku produktów naftowych z uszkodzonych urządzeń rurociągowych lub zbiorników magazynowych.

Do zakładów o zwiększonym ryzyku należą:

-- Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej „ZALGAZ” w Bronowie Zalesiu, gm. Stara Biała,

-- ORLEN GAZ Sp. z o.o. Baza Gazu Płynnego w Płocku.

W/w przedsiębiorstwa, z tytułu transportu materiałów niebezpiecznych, stwarzają także potencjalne zagrożenie dla ludności i środowiska w skali całego kraju.

Powiat płocki posiada „Analizę Zagrożeń miasta Płocka i Powiatu Płockiego, stosownie do zakresu występujących zagrożeń z określeniem prognoz ich rozwoju”, opracowaną w październiku 2001 r. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Analiza ta jest aktualizowana dwukrotnie w ciągu roku.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie posiada „Zewnętrzny Plan Operacyjny Ratowniczy dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej, położonego poza PKN ORLEN S.A. Zakład Produkcyjny w Płocku”. Plan ten służy do informowania społeczeństwa o występujących zagrożeniach oraz środkach zapobiegawczych i działaniach, które będą podejmowane w razie wystąpienia awarii przemysłowej.

Każdego roku prowadzone są ćwiczenia mające na celu doskonalenie współdziałania jednostek ratowniczych, specjalistów i ekspertów oraz jednostek samorządu terytorialnego. W 2009 r. odbyły się ćwiczenia manewrowe „Orlen 2009”, przeprowadzone na terenie obiektów zaliczonych do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - instalacji Olefiny II oraz instalacji Furfurol PKN ORLEN S.A. Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Transport substancji niebezpiecznych

Poważne zagrożenie w powiecie płockim stanowi transport substancji niebezpiecznych w ruchu drogowym. Decydującym dla skali zagrożeń jest transport chloru i amoniaku po trasie Płock - Łąck - Sochaczew (chlor) oraz Płock - Gąbin - Żychlin (amoniak) oraz bardzo intensywny ruch cystern z paliwami płynnymi od terminalu paliwowego w Trzepowie trasą Płock - Ciechanów do drogi Płock - Warszawa. Brak na terenie powiatu parkingów dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne powoduje, że poza transportami chloru inne pojazdy poruszają się po drogach i parkują w sposób niekontrolowany.

Poważnym źródłem zagrożenia na terenie powiatu są także przewozy substancji chemicznych transportem kolejowym. Transport materiałów niebezpiecznych odbywa się trasami kolejowymi: Płock - Gostynin - Kutno i Płock - Sierpc. Rocznie Państwowa Straż Pożarna rejestruje kilkaset poważnych awarii polegających na uszkodzeniach mechanicznych lub korozji armatury i walczaków cystern, połączonych z niekontrolowanym wyciekiem chemicznym substancji niebezpiecznych.

Ogromne zagrożenie stanowi transport rurociągowy, a głównie bardzo duża ilość substancji przesyłanych pod ciśnieniem. Przez teren powiatu przebiega 6 rurociągów PERN „Przyjaźń” w Płocku. Są to rurociągi: Płock - Nowa Wieś Wielka, Płock - Koluszki, Płock - Warszawa, rurociąg I i II nitka, rurociągi surowcowe I i II nitka, rurociąg pomorski. Wynikiem każdej awarii rurociągów jest ogromna skala zanieczyszczeń środowiska. Rocznie rurociągami produktowymi i surowcowymi transportowanych jest około 50 mln ton produktów."

LINK -- "Program ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018" (Cały tekst strony) plik PDF


Żródło danych o gromadzonych ilościach substancji niebezpiecznych w Zakładach Dużego i Zwiększonego Ryzyka (ZDR-ach i ZZR-ach) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, znajdujących się na terenie miasta Płocka i w jego rejonie:

LINK -- Plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego (1.2.2.1 Zagrożenie chemiczno-ekologiczne, strony: 15--42. Tabela -- Wykaz zakładów pracy o dużym i zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej.) plik PDF


Źródło danych o przepustowości rurociągów naftowych i produktów naftowych (finalnych):

LINK -- Strona internetowa: LOG24.PL -- "Rurociągi naftowe"

________


REJON PŁOCKA I OKOLIC NA ZDJĘCIACH SATELITARNYCH GOOGLE MAPS


Wyświetl większą mapę

________


LINK -- RÓŻA WIATRÓW DLA STACJI PŁOCK--TRZEPOWO (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
RÓŻA WIATRÓW DLA STACJI PŁOCK--TRZEPOWO (MINIATURA)


Róża wiatrów dobrze ukazuje, że Płock w czasie awarii w kompleksie zakładów kombinatu rafineryjno-petrochemicznego PKN Orlen S. A., może być poddany wpływom emisji przy niesprzyjającym kierunku wiatru. Miasto powinno mieć drogi prowadzące w każdym kierunku i powinno być odpowiednio ukształtowane urbanistycznie z zapewnieniem sprawnego przemieszczania się podczas akcji ewakuacyjnej.

________


LINK -- MAPA UKAZUJĄCA ROZLOKOWANIE ZAKŁADÓW O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2010 R. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM -- źródło danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA UKAZUJĄCA ROZLOKOWANIE ZAKŁADÓW O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2010 R. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM -- źródło danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (MINIATURA)


Płocka koncentracja 5 ZDR-ów i 2 ZZR-rów (niespotykana nigdzie w Polsce), wymaga odpowiednich, niezbędnych rozwiązań urbanistycznych i zbudowania sprawnej infrastruktury transportowej.

________


LINK -- MAPA Z WYKAZEM ZAKŁADÓW O PTENCJALNYM WYSTĄPIENIU POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH (ZAKŁADY O DUŻYM RYZYKU – ZDR, ZAKŁADY O ZWIĘKSZONYM RYZYKU – ZZR, POZOSTALI – PSPA) W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. STAN NA DZIEŃ 30.06.2011 R. -- źródło danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA Z WYKAZEM ZAKŁADÓW O PTENCJALNYM WYSTĄPIENIU POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH (ZAKŁADY O DUŻYM RYZYKU – ZDR, ZAKŁADY O ZWIĘKSZONYM RYZYKU – ZZR, POZOSTALI – PSPA) W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. STAN NA DZIEŃ 30.06.2011 R. -- źródło danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (MINIATURA)


Powyżej zaprezentowana mapa z wykazem wszystkich zakładów o potencjalnym wystąpieniu poważniej awarii przemysłowej w woj. mazowieckim ukazuje wielkie zagęszczenie tych zakładów na terenie miasta Płocka. Po przeliczeniu liczby zakładów o potencjalnym wystąpieniu poważniej awarii przemysłowej, znajdujących się w granicach administracyjnych Płocka na 1 km kwadratowy, otrzymamy jeden z najwyższych wskaźników w woj. mazowieckim, wynoszący ok. 0,12 zakładów o potencjalnym wystąpieniu poważniej awarii przemysłowej /1 km kwadratowy. Należy jednak zaznaczyć, iż tylko sam płocki kompleks zakładów rafineryjno-petrochemicznych PKN Orlen S. A. traktowany jako 1 zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) przekracza wielokrotnie wartość progową kwalifikującą zakład do kategorii zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej (ZDR).


________________________________________MAPA DOTYCZĄCA POSTULOWANYCH, DWUJEZDNIOWYCH DRÓG EKSPRESOWYCH DLA PŁOCKA I REGIONU PŁOCKIEGO, JAKO JEDEN Z EWENTUALNYCH WARIANTÓW, BĘDĄCEGO POSTULOWANYM MINIMUM ROZWIĄZAŃ DROGOWYCH DLA TEGO OBSZARU Z JAK NAJSZYBSZĄ ICH REALIZACJĄ. AUTOR PONIŻSZEJ KONCEPCJI: citymenLINK -- MAPA 1 -- POSTULOWANE DROGI EKSPRESOWE (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA 1 -- POSTULOWANE DROGI EKSPRESOWE (MINIATURA)


POSTULOWANE MINIMUM DLA PŁOCKA I REGIONU PŁOCKIEGO DOTYCZĄCE DRÓG Z JAK NAJSZYBSZĄ ICH REALIZACJĄ I UKOŃCZENIEM TYCH REALIZACJI NAJPÓŹNIEJ DO 2020 ROKU TO: DWIE DWUJEZDNIOWE DROGI EKSPRESOWE KRZYŻUJĄCE SIĘ W BLISKIEJ OKOLICY PŁOCKA I TWORZĄCE ZEWNĘTRZNĄ OBWODNICĘ MIASTA, ZNAJDUJĄCE SIĘ W CIĄGU OBECNYCH TRZECH DRÓG KRAJOWYCH: DK2 NA ODCINKU KOŁO -- KUTNO, DK60 NA ODCINKU KUTNO -- PŁOCK -- GLINOJECK, DK62 NA ODCINKU PŁOCK -- NOWY DWÓR MAZOWIECKI (Z PRZEDŁUŻENIEM JEJ W DALSZEJ PERSPEKTYWIE W KIERUNKU WŁOCŁAWKA) I JEDNA NA ODCINKU PŁOCK -- LIPNO, ŁĄCZĄCE PŁOCK Z AUTOSTRADĄ A1 ZA POMOCĄ DWÓCH WĘZŁÓW DROGOWYCH, Z AUTOSTRADĄ A2 ZA POMOCĄ JEDNEGO WĘZŁA ORAZ Z DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 ZA POMOCĄ DWÓCH WĘZŁÓW W SPOSÓB ZBLIŻONY DO POWYŻEJ ZAPREZENTOWANYCH ROZWIĄZAŃ DROGOWYCH, A TAKŻE MOST DROGOWO-KOLEJOWY NA WYSKOŚCI MIEJSCOWOŚCI MASZEWO (PRAWY BRZEG WISŁY).


________________________________________MAPA DOTYCZĄCA POSTULOWANYCH KOLEI KONWENCJONALNYCH, DWUTOROWYCH DLA PŁOCKA I REGIONU PŁOCKIEGO. AUTOR PONIŻSZEJ KONCEPCJI: citymenLINK -- MAPA 2 -- POSTULOWANE KOLEJE DWUTOROWE (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA 2 -- POSTULOWANE KOLEJE DWUTOROWE (MINIATURA)


POSTULOWANE MINIMUM DLA PŁOCKA I REGIONU PŁOCKIEGO DOTYCZĄCE KOLEI Z JAK NAJSZYBSZĄ ICH REALIZACJĄ I UKOŃCZENIEM TYCH REALIZACJI NAJPÓŹNIEJ DO 2020 ROKU TO: KOLEI KONWENCJONALNA, DWUTOROWA NA ODCINKU: WŁOCŁAWEK -- PŁOCK -- PORT LOTNICZY MODLIN -- WASZAWA, A TAKŻE PRZEJŚCIE KOLEJOWE PRZEZ WISŁĘ (MOST DROGOWO-KOLEJOWY, OPISANY POD MAPĄ 1 -- POSTULOWANE DROGI EKSPRESOWE). ODCINEK PŁOCK -- KUTNO DO REALIZACJI W DALSZEJ PERSPEKTYWIE.


________________________________________MAPA POGLĄDOWA WRAZ Z POSTULOWANYMI, ZEWNĘTRZNYMI POŁĄCZENIAMI TRANSPORTOWYMI DLA MIASTA PŁOCKA I JEGO REJONU. AUTORZY PONIŻSZEJ KONCEPCJI: citymen i Jan WyrębkowskiLINK -- MAPA POGLĄDOWA WRAZ Z POSTULOWANYMI, ZEWNĘTRZNYMI POŁĄCZENIAMI TRANSPORTOWYMI DLA MIASTA PŁOCKA I JEGO REJONU (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA POGLĄDOWA WRAZ Z POSTULOWANYMI, ZEWNĘTRZNYMI POŁĄCZENIAMI TRANSPORTOWYMI DLA MIASTA PŁOCKA I JEGO REJONU (MINIATURA)


________________________________________MAPA WRAZ Z POSTULOWANĄ INFRASTRUKTURĄ TRANSPORTOWĄ DLA PŁOCKA I PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA. AUTOR PONIŻSZEJ KONCEPCJI: citymenLINK -- MAPA WRAZ Z POSTULOWANĄ INFRASTRUKTURĄ TRANSPORTOWĄ DLA PŁOCKA I PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA WRAZ Z POSTULOWANĄ INFRASTRUKTURĄ TRANSPORTOWĄ DLA PŁOCKA I PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA (MINIATURA)


________________________________________MAPA WRAZ Z POSTULOWANĄ TRANSEUROPEJSKĄ SIECIĄ TRANSPORTOWĄ -- TEN-T (ang. TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORKS) DLA POLSKI -- W TYM DLA PŁOCKA I INNYCH, STRATEGICZNYCH OŚRODKÓW KRAJU Z PROPONOWANYMI JEJ PRZEBIEGAMI. AUTOR PONIŻSZEJ KONCEPCJI: citymenLINK -- MAPA WRAZ Z POSTULOWANĄ TRANSEUROPEJSKĄ SIECIĄ TRANSPORTOWĄ (TEN-T) DLA POLSKI -- W TYM DLA PŁOCKA I INNYCH, STRATEGICZNYCH OŚRODKÓW KRAJU Z PROPONOWANYMI JEJ PRZEBIEGAMI (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA WRAZ Z POSTULOWANĄ TRANSEUROPEJSKĄ SIECIĄ TRANSPORTOWĄ (TEN-T) DLA POLSKI -- W TYM DLA PŁOCKA I INNYCH, STRATEGICZNYCH OŚRODKÓW KRAJU Z PROPONOWANYMI JEJ PRZEBIEGAMI (MINIATURA)


________________________________________bullet Dodane przez Sylwester Fiet dnia grudzień 20 2012 15:32:560 Komentarzy ˇ 8868 Czytań - Drukuj
blankKomentarzeblank
blank Brak komentarzy. blank
blankblankblank
blankDodaj komentarzblank
blank Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze. blank
blankblankblank
blankOcenyblank
blank
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
blank
blankblankblank
blankLogowanieblank
blank
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
blank
blankblankblank
blankShoutboxblank
blank
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

CurtisMa
28/03/2018 08:09
[url=http://history.vniid
ad.ru/cache/simple.php?at
=1607-Trenbolone-Generic-
Supplements-Methandienone
-China-Oxymetholone-Manuf
acturer.html]Trenbolone Generic Supplements[/url] Mak


Merlindroge
22/03/2018 07:52
[url=http://www.indrajit.
in/css/body.asp?mens=157-
Venta-Cialis-Barcelona,Ka
magra-100-Gold,Kamagra-10
0-Miligramos/]Venta Cialis Barcelona[/url] As we get older, everyday such things a


CurtisMa
11/03/2018 15:50
[url=http://www.dossierex
press.com/css/filter.asp?
p=436]Viagra Online Fast Delivery[/url] Your feeling of smell could be a highly effective recollection aide. It is actually hardwired straig


elinorre16
03/01/2018 02:17
Пор
85;о фот
86; - раз
75;ляд&
#1099;ваm
0;ь онл

TylerJailm
23/07/2017 07:13
ljhwuqj http://www.campingmareblu
.it/free-tr-fit-4-299.htm
l http://www.blackhorsesv.i
t/773-gazelle-saldi.html http://www.historiography
.it/scarpe-gucci-on-line-
856.html htt


CurtisMa
20/07/2017 02:07
vzibykp http://www.romars.it/air-
max-2016-uomo-nere-360.ht
ml http://www.happycentre.it
/813-ferragamo-cintura-uo
mo.htm http://www.agriturismo-a-
firenze.it/397-scarpe-con
v


DonaldZed
09/07/2017 15:48
wwnohna http://www.cattery-a-natu
resgift.nl/ray-ban-zonneb
ril-aviator-dames-987.php
http://www.desmaeckvanspa
.nl/626-clarks-desert-boo
t-heren-aanbieding.html http://www.quan


ScottHeaxy
25/06/2017 11:43
mftopzu http://www.ugtrepsol.es/p
recio-zapatos-jimmy-choo-
336.php http://www.wallbank-lfc.c
o.uk/231-adidas-tubular-i
nvader-green.htm http://www.xingbang.es/za
patillas-fila-m


DonaldZed
16/06/2017 20:43
fbrvgst http://www.active-health.
nl/mizuno-wave-tornado-x-
944.htm http://www.veilinghuiscoi
ns-art.nl/adidas-dragon-s
hoes-629.html http://www.ehev.es/022-gu
cci-zapatos-deport


Hyman
31/12/2012 00:53
[url=http://www.habitdres
s.com/robe-de-soire.html]
robes de soire[/url] robes de soire used an believed $82. two billion on U. S. journey and tourism-related merchandise and solutions - a boos


Archiwum
blank
blankblankblank
nav-left nav

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie