Strona Główna Themes Artykuły Themes Download Themes Forum Themes Linki Themes Kategorie NewsówLipiec 25 2021 11:39:30
blankTłumaczblank
blank
blank
blankblankblank
blankNawigacjablank
blank Strona Główna
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Szukaj


blank
blankblankblank
blankWitamyblank
blank NINIEJSZA STRONA POŚWIĘCONA JEST KAMPANII NA RZECZ BUDOWY ODPOWIEDNIEJ I KONIECZNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA MIASTA PŁOCKA I REGIONU WRAZ Z PROPONOWANYMI KONCEPCJAMI DLA JEJ REALIZACJI -- Autor strony: Sylwester Fiet blank
blankblankblank
blankOPRACOWANIE PT. "DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I FILMOWA -- PŁOCK 2012"blank
blank
________________________________________


Dokumentacja fotograficzna i filmowa dotycząca stanu infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie miasta Płocka i jego rejonu, a także wynikających z niego zagrożeń dla życia i zdrowia ludności oraz zagrożeń przemysłowych występujących na w/w terenie w wybranych miejscach

PŁOCK 2012


W trosce o dobro publiczne, dobro Miasta Płocka i regionu płockiego oraz bezpieczeństwo dla życia i zdrowia mieszkańców Płocka i jego regionu poniżej zaprezentowana dokumentacja może być m. in. użyta także jako materiał dowodowy we wszelkich procesach sądowych i każdych innych, zarówno na terytorium Rzyczypospolitej Polskiej, jak i poza granicami Rzyczypospolitej Polskiej.


LINK -- PLIK PDF DO POBRANIA (Rozmiar pliku: 8,61 MB) -- Opracowanie pt. "Dokumentacja fotograficzna i filmowa -- Płock 2012" dotyczące stanu infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie miasta Płocka i jego rejonu, a także wynikających z niego zagrożeń dla życia i zdrowia ludności oraz zagrożeń przemysłowych występujących na w/w terenie w wybranych miejscach.

________________________________________


OPRACOWANIE PT. "DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I FILMOWA -- PŁOCK 2012" DO PODGLĄDU ON-LINE Z AKTYWNYMI LINKAMI
________________________________________bullet Dodane przez Sylwester Fiet dnia październik 06 2012 11:11:471 Komentarzy ˇ 3171 Czytań - Drukuj
blankKAMPANIA NA RZECZ BUDOWY ODPOWIEDNIEJ I KONIECZNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA MIASTA PŁOCKA I REGIONU WRAZ Z PROPONOWANYMI KONCEPCJAMI DLA JEJ REALIZACJI -- WSTĘPblank
blank
________________________________________


LINK -- Strona internetowa pt. "BEZPIECZNY PŁOCK – BEZPIECZNA POLSKA", skierowana do społeczności miasta Płocka i regionu płockiego, promująca akcję wysyłania pisma w języku angielskim, zatytułowanego "Poważne zagrożenia dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej" w sprawie budowy, niezbędnej infrastruktury transportowej dla Płocka i regionu, adresowanego m. in. do najwyższych organów Unii Europejskiej i jej instytucji.

____


LINK -- Akcja "BEZPIECZNY PŁOCK – BEZPIECZNA POLSKA" na stronie Facebooka

________


LINK -- Strona internetowa pt. "BEZPIECZEŃSTWO POLSKI", skierowana do całego społeczeństwa polskiego, promująca akcję wysyłania pisma w języku angielskim, zatytułowanego "Poważne zagrożenia dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej" w bezpieczeństwa Polski, adresowanego m. in. do najwyższych organów Unii Europejskiej i jej instytucji.

____


LINK -- Promocja strony internetowej pt. "BEZPIECZEŃSTWO POLSKI" na stronie Facebooka

________


LINK -- Strona internetowa do rozpowszechniania w przestrzeni internetowej, zarówno w Polsce, jak również na całym świecie, napisana w języku angielskim i posiadająca tłumacza wielojęzycznego, zatytułowana: "SECURITY OF POLAND" (pol. "BEZPIECZEŃSTWO POLSKI"). Strona ta, zawiera pismo pt. "Serious threats to Poland and the region of Central and Eastern Europe" (pol. "Poważane zagrożenia dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej").

____


LINK -- Promocja strony internetowej pt. "SECURITY OF POLAND" na stronie Facebooka

________________________________________


LINK -- W Y S Y Ł A M Y __P E T Y C J E__ D O__R Z Ą D U__ R P -- PETYCJE W SPRAWIE WIELOLETNICH ZANIEDBAŃ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ MIASTA PŁOCKA I REGIONU ORAZ ZAGROŻEŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH -- Kliknij w ten czerwony link i przejdź do strony internetowej pt. "Petycje dla Płocka".

____


LINK -- P E T Y C J Ę w sprawie infrastruktury transportowej dla miasta Płocka i regionu płockiego można również podpisać i wysłać ze strony klikając w ten link

________


Ponadto zapraszamy także Państwa na strony Facebooka, poświęcone następującym akcjom, połączonym z wysyłaniem petycji w ich sprawach do Rządu RP i partii politycznych:


LINK -- Petycja dla Płocka ! / LINK -- Strona z samą petycją

LINK -- TAK dla podziału województwa mazowieckiego ! / LINK -- Strona z samą petycją

LINK -- TAK dla odciążenia warszawskiego układu drogowego i rozwoju Mazowsza ! / LINK -- Strona z samą petycją

________________________________________


LINK – (PLIK W FORMACIE DOCX) POBIERZ NINIEJSZĄ STRONĘ JAKO PLIK DOCX W POSTACI OPRACOWANIA PT. "KONCEPCJE BUDOWY INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA MIASTA PŁOCKA I REGIONU" -- DOCX (ROZMIAR PLIKU: 10,68 MB) -- NAJBARDZIEJ AKTUALNE OPRACOWANIE

____


LINK – (PLIK W FORMACIE PDF) POBIERZ NINIEJSZĄ STRONĘ JAKO PLIK PDF W POSTACI OPRACOWANIA PT. "KONCEPCJE BUDOWY INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA MIASTA PŁOCKA I REGIONU" -- PDF (ROZMIAR PLIKU: 5,44 MB) -- NAJBARDZIEJ AKTUALNE OPRACOWANIE

________________________________________


LINK -- Strona internetowa pt. "WOJEWÓDZTWO PŁOCKIE", dotycząca postulowanego województwa płockiego oraz koncepcji podziału administracyjnego województwa mazowieckiego.

____


LINK -- (PLIK W FORMACIE PDF) Postulowane wojewodztwo plockie oraz koncepcja podzialu administracyjnego wojewodztwa mazowieckiego -- PDF (ROZMIAR PLIKU: 1,78 MB)

________________________________________


LINK -- Strona internetowa pt. "KOLEJ W PŁOCKU", zawierająca m. in. informacje dotyczące rezultatów naszej kampanii, w tym petycji złożonej do Parlamentu Europejskiego oraz innych pism wysłanych do polskich organów państwowych.

________________________________________


LINK -- Porozumienie Regionów Strategicznych

________________________________________


LINK -- "PŁOCK 2037 – Marka Europejska!"

________________________________________


LINK -- Droga "Via Europe"

________________________________________


LINK -- Akcja "PRACA W PŁOCKU"

________________________________________


PŁOCK -- Miasto Wielkich Perspektyw !Powyżej zaprezentowany film wideo ukazuje wielki potencjał i możliwości szerokiej rzeki Wisły, będącej w Płocku wschodnim krańcem zaporowego zbiornika wodnego – Jeziora Włocławskiego w kontekście wykorzystania jej do żeglugi śródlądowej połączonej za pomocą węzłów intermodalnych z transportem drogowym i kolejowym. Takie rozwiązania infrastruktury transportowej w Europie proponowane są również przez Komisję Europejską m. in. w uchwalonym przez nią dokumencie o nazwie: „Biała Księga’. Szerokość koryta rzecznego Wisły w Płocku na wysokości Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego wynosi ok. 615 metrów, natomiast ok. 3 km w dół rzeki, szerokość ta zwiększa się do ok. 1 km. Wisła na odcinku od Płocka do Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego jest żeglowna. Jest to doskonała i optymalna lokalizacja do powstania centrum logistycznego w centrum Polski.


________________________________________CEL NADRZĘDNY DLA PŁOCKA:

Maksymalne bezpieczeństwa dla życia mieszkańców miasta Płocka.
CEL STRATEGICZNY DLA PŁOCKA:

Utworzenie miasta maksymalnie bezpiecznego o dobrych powiązaniach z infrastrukturą krajową i europejską siecią transportową (TEN-T), które pomiędzy obszarami funkcjonalnymi: bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitarnego, metropolii warszawskiej, metropolii łódzkiej i olsztyńskiego ośrodka regionalnego, wykształci swoje oddziaływanie jako silny ośrodek regionalny, odpowiednio do silnego znaczenia jaki ma dla gospodarki Polski.________________________________________
DRODZY PŁOCCZANIE I MIESZKAŃCY REGIONU PŁOCKIEGOPodejmujemy wspólną kampanię społeczną na rzecz rozwoju, bezpieczeństwa i lepszych perspektyw dla Płocka i jego regionu! Częścią tej kampanii jest niniejsza strona internetowa -- "Drogi dla Płocka i regionu", mająca cel informacyjny, a także przedstawiająca postulaty skierowane do władz centralnych i samorządowych, dotyczące konieczności budowy odpowiedniej infrastruktury transportowej dla Płocka i regionu ze względów bezpieczeństwa ludności i energetycznego państwa oraz zamieszczająca proponowane koncepcje przeznaczone dla jej realizacji. Walcząc o lepszą przyszłość dla nas i naszego miasta, będącą naszym celem, możemy osiągnąć poprzez wspólny wysiłek i starania o to, aby w sposób zdecydowany poprawić drogową i kolejową infrastrukturę komunikacyjną oraz bezpieczeństwo mieszkańców Płocka, dobrze połączoną z całym krajem, a także zwiększyć szansę zainteresowania wśród inwestorów naszym regionem i skutecznie zminimalizować trudną sytuację społeczną wielu osób i rodzin, w tym bezrobocie oraz jego negatywne skutki.

Kluczem do tego celu są konieczne dla Płocka dwujezdniowe drogi ekspresowe, będące absolutnym priorytetem, łączące nas z autostradami, resztą kraju i przybliżające do nas inwestorów. Drogi te, zwiększą, również bezpieczeństwo płocczan i wszystkich użytkowników dróg poruszających się nimi na terenie miasta Płocka i w regionie płockim, a także dwutorowa kolej konwencjonalna na odcinkach: Włocławek -- Płock -- Modlin i Płock -- Kutno (konieczna modernizacja istniejącej na tym odcinku kolei jednotorowej, polegająca na budowie kolei dwutorowej) z niezbędnym przejściem kolejowym (most drogowo-kolejowy) przez Wisłę w pobliżu Płocka od jego zachodniej strony, na wysokości miejscowości Maszewo, znajdującego się na prawym brzegu Wisły i miejscowości Popłacin, leżącego na lewym brzegu rzeki, w celu ominięcia centralnych, gęsto zaludnionych rejonów miasta, transportu kolejowego substancji niebezpiecznych, prowadzonego obecnie przez te rejony koleją jednotorową oraz przez Wisłę Mostem im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego, wybudowanym w 1938 roku.

W 2011 roku, rząd RP podjął uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), nie ujmującej Płocka i regionu płockiego w centralnych planach budowy sieci dróg ekspresowych w Polsce w sposób kompleksowy, jaki niezbędny jest dla bezpieczeństwa ludności tego rejonu, proponując w dalekiej i nieokreślonej perspektywie czasowej autostradę Warszawa -- Płock -- Toruń -- Bydgoszcz, przebiegającą równolegle do zaplanowanej już wcześniej drogi ekspresowej S 10 oraz linię kolei dużych prędkości.

Dlatego My jako społeczeństwo, a także ludzie ze środowisk wielu branż technicznych, a zwłaszcza tych związanych z płockim przemysłem rafineryjno-petrochemicznym i chemicznym znajdującym się w Płocku i jego rejonie, najlepiej znający szeroko rozumiane środowisko tego obszaru, realia, problemy i niezbędne potrzeby realizacji rozwiązań infrastruktury transportowej w sposób zapewniający bezpieczne i odpowiednie funkcjonowanie miasta Płocka i jego rejonu jako głównego, strategicznego ośrodka energetycznego Polski wyrażamy STANOWCZY SPRZECIW wobec w/w decyzji rządu, przedstawiając jednocześnie swoje postulaty i propozycje kompleksowych koncepcji dotyczących w/w rozwiązań infrastruktury transportowej.

LINK -- KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 (KPZK 2030) -- Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Ze względu na występującą na tym obszarze, NAJWIĘKSZĄ W POLSCE, koncentrację obiektów (zakładów przemysłowych) dużego i zwiększonego ryzyka awarii przemysłowej (ZDR-y i ZZR-y), na czele z Polskim Koncernem Naftowym Orlen S. A. (PKN Orlen S. A.) i bazą surowcową ropy naftowej Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń' S. A. (PERN S. A.) (największą w kraju) zlokalizowaną w pobliżu Płocka -- W SUMIE 4 ZAKŁADY DUŻEGO RYZYKA (ZDR-y) I 2 ZAKŁADY ZWIĘKSZONEGO RYZYKA (ZZR-y) ZLOKALIZOWANE NA TERENIE MIASTA PŁOCKA ORAZ PO JEDNYM ZAKŁADZIE DUŻEGO I ZWIĘKSZONEGO RYZYKA (ZDR I ZZR), ZNAJDUJĄCE SIĘ W BLISKIM SĄSIEDZTWIE MIASTA PŁOCKA, POSIADAJĄCE OLBRZYMIĄ ILOŚĆ NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI, KTÓRE SUMARYCZNIE PRZEKRACZAJĄ OKOŁO 1000-KROTNIE WARTOŚĆ PROGOWĄ KWALIFIKUJĄCĄ ZAKŁAD DO KATEGORII ZAKŁADU DUŻEGO RYZYKA (ZDR) WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ ! -- konieczność występowania w tym rejonie drożnych, dwujezdniowych dróg połączonych z drogami głównymi kraju, stanowiących jednocześnie drogi ewakuacyjne dla ludności i zapewniających dobrą dostępność służb ratowniczych do w/w strategicznych zakładów dla całego kraju, jak również intensywny i sukcesywnie wzrastający transport produktów naftowych, paliw płynnych oraz wielu, innych niebezpiecznych produktów chemicznych, intensywny transport drogowy (w tym tranzytowy) i kolejowy (prowadzony jedynym torem kolejowym przez centrum miasta z licznie zamieszkanymi terenami -- blokami mieszkalnymi i pojedynczymi domami), prowadzonych przez teren miasta Płocka i jego region, przestarzałą infrastrukturę transportową nieprzystosowaną do potrzeb płockiego ośrodka przemysłowego i obecnego ruchu drogowego oraz ciągle występujących, wielkich zatorów drogowych (korków ulicznych) paraliżujących funkcjonowanie miasta, zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia ludności zamieszkującej w/w teren oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na jego obszarze, swoją bardzo istotną, pełnioną funkcję w gospodarce krajowej, ochronę środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju, a także polepszenie perspektyw rozwoju tego regionu, minimalizując trudną sytuację społeczno-ekonomiczną, bezrobocie wielu osób (w tym wielu ludzi młodych) i rodzin, jak również szeroko pojętych z tym związanych negatywnych skutków -- PŁOCK, BEZWZGLĘDNIE MUSI ZOSTAĆ UJĘTY W CENTRALNYCH PLANACH BUDOWY SIECI DWUJEZDNIOWYCH DRÓG EKSPRESOWYCH W POLSCE ORAZ KOLEI KONWENCJONALNYCH, DWUTOROWYCH W SPOSÓB KOMPLEKSOWY, ZAPEWNIEJĄCY BEZPIECZEŃSTWO LUDNOŚCI (!)

Propozycje zawarte w KPZK 2030 są absolutnie niewystarczające, gdyż miasto Płock i jego rejon wymaga wielu, kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych z jak najszybszą ich realizacją!

Z wyżej podanych powodów, My jako społeczeństwo Płocka i regionu płockiego postulujemy do organów władz rządowych RP o ujęcie w planach centralnych projektów przebiegu dwujezdniowych dróg ekspresowych oraz jak najszybszą ich realizację i ukończenie ich NAJPÓŹNIEJ DO 2020 ROKU, uwzględniając miasto Płock i jego region, sytuując w/w dwujezdniowe drogi ekspresowe w ciągu trzech, obecnych dróg krajowych: DK 2 na odcinku Koło – Kutno, DK 60 na odcinku Kutno – Płock – Glinojeck, DK 62 na odcinku Włocławek – Płock – Nowy Dwór Mazowiecki, oraz na odcinku Płock -- Lipno -- Toruń, a także most drogowo-kolejowy na wysokości miejscowości Maszewo (prawy brzeg Wisły), jako jeden z ewentualnych wariantów, będącego POSTULOWANYM MINIMUM ROZWIĄZAŃ DROGOWYCH DLA TEGO OBSZARU ! (MAPA 1 -- POSTULOWANE DROGI EKSPRESOWE, znajdująca się poniżej w dalszej części tekstu).

Natomiast jako POSTULOWANE MINIMUM POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH DLA PŁOCKA I REGIONU, również z jak najszybszą ich realizacją i ukończeniem ich NAJPÓŹNIEJ DO 2020 ROKU, zgłaszanym przez nas dotyczy realizacji dwutorowych kolei konwencjonalnych na odcinkach: Włocławek -- Płock -- Modlin łączącej Płock i inne aglomeracje zlokalizowane nad Wisłą z portem lotniczym w Modlinie i Płock -- Kutno z niezbędnym przejściem kolejowym (wcześniej wspomniany most drogowo-kolejowy) przez Wisłę w pobliżu Płocka od jego zachodniej strony, na wysokości miejscowości Maszewo, znajdującego się na prawym brzegu Wisły i miejscowości Popłacin, leżącego na lewym brzegu rzeki, w celu ominięcia centralnych rejonów miasta, transportu kolejowego substancji niebezpiecznych. (MAPA 2 -- POSTULOWANE KOLEJE DWUTOROWE, znajdująca się poniżej w dalszej części tekstu).

Bardzo istotnym elementem kampanii na rzecz budowy odpowiedniej infrastruktury transportowej dla Płocka i regionu jest m. in. właśnie BEZPIECZEŃSTWO LUDNOŚCI miasta i jego regionu.

Informacje o powyżej wymienionych zagrożeniach, można znaleźć m. in. w dokumentach na stronach Głównego Inspektoratu Ochrono Środowiska oraz na stronach dotyczących Planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego (linki poniżej):

LINK -- Dokument dotyczący m. in. analizy poważnych awarii przemysłowych i zagrożeń transportowych dla ludzi i środowiska w rejonie Płocka w ostatnim dziesięcioleciu -- źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

LINK -- Plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego (1.2.2.1 Zagrożenie chemiczno-ekologiczne. Tabela -- Wykaz zakładów pracy o dużym i zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej.) plik PDF

Bardzo istotną kwestią jest dobra dostępność i zdolność do szybkiej interwencji służb ratowniczych z innych rejonów regionu i kraju w sytuacjach poważnych awarii przemysłowych do najbardziej strategicznego obiektu dla gospodarki kraju jakim jest kompleks zakładów rafineryjno-petrochemicznych PKN Orlen S. A. znajdujących się na terenie miasta Płocka, a także bazy surowcowej ropy naftowej PERN S. A. zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie miasta w postaci jak najbardziej drożnych szlaków komunikacyjnych, pełniących jednocześnie funkcję dróg ewakuacyjnych dla ludności miasta i połączonych z siecią dróg głównych kraju. To, także dotyczy sytuacji odwrotnej, w której wyspecjalizowane jednostek służb ratowniczych obsługujących PKN Orlen S. A. i PERN S. A. dzięki lepszej dostępności do miejsc, niebezpiecznych zdarzeń i poważnych awarii przemysłowych powstałych w innych rejonach kraju w postaci odpowiedniej infrastruktury drogowej, mogą dotrzeć znacznie szybciej z akcją ratowniczą.

Płocki ośrodek przemysłowy, będąc rejonem problemowym wymaga, więc szczególnych i kompleksowych rozwiązań infrastrukturalnych, zarówno drogowych jak i kolejowych, zapewniających maksymalne bezpieczeństwo ludności i prawidłowe funkcjonowanie transportu, jako obszar o wyjątkowo dużej koncentracji obiektów (zakładów) dużego ryzyka (ZDR-y) oraz potrzebujący minimum pięciu dwujezdniowych dróg wylotowych z miasta rozchodzących się we wszystkich kierunkach czyli minimum dwóch krzyżujących się dwujezdniowych dróg ekspresowych i jednej na odcinku Płock -- Lipno z bezpiecznie otaczającymi miasto w ich ciągu obwodnicami i łączących się w miarę możliwości najkrótszymi przebiegami ich tras z autostradą A1 w trzech miejscach i A2 oraz drogą ekspresową S7 w dwóch miejscach, a także w/w mostu drogowo-kolejowego przez Wisłę na wysokości miejscowości Maszewo -- prawy brzeg Wisły (mapy wraz z opisami w dalszej części tekstu).

Ośrodek ten, wymaga również niezbędnych połączeń kolejowych w postaci dwutorowych kolei konwencjonalnych na odcinkach: Włocławek -- Płock -- Modlin łączącej Płock i inne aglomeracje zlokalizowane nad Wisłą z portem lotniczym w Modlinie oraz Płock -- Kutno z przejściem kolejowym (most drogowo-kolejowy) przez Wisłę, w celu ominięcia centralnych rejonów miasta, transportu kolejowego substancji niebezpiecznych, prowadzonego obecnie przez te centralne, gęsto zaludnione rejony (mapa wraz z opisem w dalszej części tekstu).

W kwestii bezpieczeństwa ludności w rejonach występowania zagrożeń dotyczących użycia środków chemicznych w tym materiałów wybuchowych do akcji o charakterze sabotażowym, swoje zdecydowane stanowisko zajmuje komisja Unii Europejskiej wyrażane m. in. w poniższym komunikacie:

Cytat części dokumentu:

„W ramach omawianej osi jest wiele dziedzin wymagających udoskonalenia. Dyrektywa w sprawie infrastruktury krytycznej zostanie po trzech latach poddana przeglądowi, w ramach którego zostanie oceniona jej skuteczność oraz przeanalizowana konieczność objęcia tą dyrektywą innych sektorów, np. sektora technologii informacji i komunikacji (TIK). Należy dokonać przeglądu oraz oceny skuteczności planu działania w dziedzinie bezpieczeństwa materiałów wybuchowych.

( Kontynuowane będą działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa transportu, przede wszystkim poprzez wykorzystanie nowych technologii do przeciwdziałania wysiłkom terrorystów, które mają na celu zapobieżenie wykryciu ich działalności (np. poprzez wykorzystanie płynnych materiałów wybuchowych lub materiałów niebędących metalami). Istnieje konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa pasażerów przy jednoczesnym przestrzeganiu praw podstawowych. W dziedzinie bezpieczeństwa transportu szczególne znaczenie ma zaangażowanie zainteresowanych stron.

Należy zająć się kwestią standaryzacji i certyfikacji rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa (np. technologii wykrywania) w ramach dążeń na rzecz rozwinięcia europejskiej polityki bezpieczeństwa przemysłu. Konieczne jest ustanowienie procesu testowania i prowadzenia prób rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa, obejmującego całą Unię, a także systemu wzajemnego uznawania wyników certyfikacji.

( Jednym z najważniejszych zadań jest dopilnowanie, aby powiązania między użytkownikami sektora publicznego – w tym osobami zajmującymi się egzekwowaniem prawa – społecznością naukową oraz dostawcami technologii i przemysłem zostały wzmocnione i utrzymane w celu zwiększenia skuteczności polityki badań nad bezpieczeństwem, co pozwoli na osiągnięcie większego bezpieczeństwa.”


LINK -- Unijna polityka przeciwdziałania terroryzmowi: najważniejsze osiągnięcia i nadchodzące wyzwania, KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADYTEKST DOKUMENTU, Bruksela, dnia 20.7.2010, SEK(2010) 911 (Tekst całego dokumentu)

Zakładając realizację przykładowych, dwóch wybranych odcinków dwujezdniowych dróg ekspresowych na odcinkach: Koło -- Kutno -- Płock -- Glinojeck i Włocławek -- Płock -- Nowy Dwór Mazowiecki jest to koszt wynoszący ok. 15 mld złotych, natomiast spółki zarejestrowane w Płocku w ciągu 1 roku odprowadzają do budżetu państwa ok. 30 mld złotych. Z tego tylko sam PKN Orlen S. A. w ciągu 1 roku z tytułu podatków odprowadzanych do budżetu państwa, odprowadza ok. 20 mld złotych co stanowi 10% całego budżetu kraju!

Płock (województwo mazowieckie) będący miastem na prawach powiatu, a także zgodnie ze stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) klasyfikacją, należący do grupy miast dużych (Płock: miasto -- 126 000 mieszkańców, aglomeracja -- 203 000 mieszkańców), największy ośrodek Mazowsza Północnego i Mazowsza Zachodniego, dużej części rejonu centralnej Polski oraz główny, strategiczny, ośrodek paliwowo-energetyczny (60% konsumowanych w Polsce paliw jest produkowanych w Płocku) dla gospodarki kraju, wraz ze swoją dogodną lokalizacją w centrum Polski, związanymi z tym wieloma bardzo korzystnymi uwarunkowaniami logistycznymi, unikatowym położeniem (wysokość Płocka: 58-105 m n.p.m.) w skali Europy i świata wysoko na wzgórzach ok. 50 metrów (prawy brzeg Wisły) nad poziomem szerokiej na 600 metrów rzeki Wisły, wielkim obszarem zdolnym do zagospodarowania przestrzennego i urbanizacyjnego, zwłaszcza na prawym brzegu Wisły, wysoko i bezpiecznie położonym w kontekście zagrożeń powodziowych z dostępem do największego pod względem powierzchni i drugiego pod względem pojemności zbiornika wodnego na rzece Wiśle (Jezioro Włocławskie) w Polsce, a także z rozległymi, atrakcyjnymi terenami rekreacyjnymi na lewym brzegu Wisły (Pojezierze Gostynińskie, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Jezioro Włocławskie, Brudzeński Park Krajobrazowy), będąc szóstym ośrodkiem gospodarczym Polski, co potwierdza to poniższe opracowanie Polskiej Akademii Nauk (PAN) zaprezentowane w poniższym linku, a także ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludności i energetycznego kraju musi posiadać odpowiednią infrastrukturę transportową, ale jednocześnie stanowi również wielki potencjał gospodarczy jaki należy wykorzystać w celu poprawy konkurencyjności, korzyści gospodarczych dla całego kraju i Unii Europejskiej.

Płock to jedno z najstarszych miast w kraju z ponad tysiącletnią historią, kulturą i tradycją, jedna z głównych, historycznych stolic Polski za czasów panowania Piastów – pierwszej dynastii panującej w Polsce oraz historyczna stolica i najstarsze miasto Mazowsza – największego regionu Polski.

Uwzględniając konieczną infrastrukturę transportową dla miasta i regionu jako korzystną również dla układu komunikacyjnego reszty kraju i UE, Płock z wielu względów posiada bardzo duży potencjał do tego by stać się nie tylko ośrodkiem o znaczeniu regionalnym, ale predysponuje również wieloma korzystnymi uwarunkowaniami do tego aby zostać ośrodkiem metropolitarnym.

LINK -- Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Prace geograficzne nr 213. Gospodarcze Funkcje Kontrolne w Przestrzeni Polski. (Ryc. 31 na stronie 165 i Tabela 17 -- Największe 10 ośrodków zarządzania gospodarczego w Polsce według wielkości przychodów w 2004 roku.) plik PDF

W dniu 28 marca 2011 roku Komisja Europejska w Brukseli przyjęła dokument o nazwie: "Biała Księga" zawierający Plan utworzenia, jednolitego, europejskiego obszaru transportu -- dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (link poniżej). Płock jak, również płockie nabrzeże nadwiślańskie spełniają doskonałe warunki do wytworzenia na tym obszarze intermodalnego centrum przeładunkowego spinającego ze sobą transport wodny, drogowy i kolejowy.

LINK -- Dokument Komisji Europejskiej: "Biała Księga"' zawierająca Plan utworzenia, jednolitego, europejskiego obszaru transportu -- dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. plik PDF

Komisja Europejska, dnia 29 czerwca 2011 roku przyjęła również wniosek w postaci planu wspierania inwestycji o wartości 50 mld euro mający na celu poprawę europejskiej sieci transportowej, energetycznej i cyfrowej. Jest nim instrument o nazwie: „Łącząc Europę”, finansujący projekty, dzięki którym uzupełnione zostaną brakujące połączenia w w/w sieciach. Zakłada on pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł prywatnych, a także umożliwienie wykorzystania instrumentów finansowych, takich jak gwarancje i obligacje projektowe.

LINK -- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające instrument „Łącząc Europę” plik PDF

Z powyżej wyszczególnionych powodów Płock i jego region BEZWZGLĘDNIE MUSI zostać ujęty w centralnych planach budowy sieci dwujezdniowych dróg ekspresowych w Polsce z jak najszybszą, przeprowadzoną ich realizacją na omawianym obszarze!

W związku z nieujętymi w/w bardzo istotnymi kwestiami dotyczącymi m. in. bezpieczeństwa ludności w dokumencie KPZK 2030, założenia tego dokumentu nie mogą być realizowane w obecnej formie, wymagając niezbędnych i jak najszybszych zmian, uwzględniających przedstawione tu kwestie.

FINANSOWANIE w/w koniecznej infrastruktury powinno odbywać się ze środków różnych źródeł, natomiast uwzględniając wyjątkowość i strategiczność tego rejonu dla całej gospodarki kraju!

Jednym ze źródeł powinna być kwestia właściwej dystrybucji środków od ulokowanej na tym obszarze produkcji, niezbędnej dla funkcjonowania gospodarki krajowej.

Kolejnym źródłem pozyskiwania finansowania powinny być również środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście możliwości wykorzystania pozytywnych uwarunkowań tego obszaru jako rejonu o wielkich możliwościach infrastruktury wodnej i związanych z nią węzłów intermodalnych, które to kwestie opracowane zostały przez Komisję Europejską w dokumencie "Biała Księga".

Konieczne jest również wypracowanie odrębnego "Programu dla Płocka" w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa, a także środki z innych dostępnych programów.

Istnieje także konieczność dokonania zmian legislacyjnych dla Płocka i regionu oraz gmin ościennych, gwarantujących większą partycypację dochodach z uzyskiwanych ze zlokalizowanej na terenie miasta i w rejonie Płocka, niebezpiecznej i stwarzającej zagrożenia produkcji.

Rozwiązania legislacyjne są NIEZBĘZDNE zaplanowania dochodów oraz stworzenia możliwości rozwoju, a w szczególności działań poprawiających bezpieczeństwo. Zmiany te, miałyby również charakter rekompensujący funkcjonowanie pod wpływem zagrożeń i emisji szkodliwych substancji, wynikających z tej produkcji. Rozwiązanie te, powinny mieć charakter STAŁY.

Wyżej wymienione kwestie w celu podjęcia w związku z nimi różnych decyzji oraz ich realizacji wymagają ścisłej współpracy pomiędzy samorządem płockim, samorządem województwa mazowieckiego i władzami centralnymi, a także pomiędzy poszczególnymi samorządami wojewódzkimi zainteresowanych regionów.

Strona "Drogi dla Płocka i regionu" zamieszcza proponowane koncepcje dotyczące budowy odpowiedniej i niezbędnej infrastruktury transportowej dla miasta Płocka i jego regionu, przeznaczone dla jej realizacji, a także ma cel informacyjny, skierowany do społeczeństwa płockiego, środowisk związanych z infrastrukturą transportową czyli drogownictwem, kolejnictwem, infrastrukturą wodną itp., ochroną środowiska, środowisk społecznych, opiniotwórczych (mediów) oraz władz centralnych i samorządowych o konieczności poprawy sytuacji i możliwościach wykorzystania powstałej infrastruktury transportowej Płocka i regionu, będącego rejonem strategicznym dla całego kraju.


W sprawie zaniedbań w infrastrukturze transportowej w regionie płockim i zagrożeń dotyczących transportu substancji niebezpiecznych swoje stanowisko zajęła Rada Miasta Płocka w przyjętym jednogłośnie przez nią apelu skierowanym do władz centralnych i wojewódzkich na Specjalnej XXII Sesji Rady Miasta Płocka, dnia 18 kwietnia 2012 roku w następującym brzmieniu:


Załącznik do
uchwały nr 363/XXII/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 kwietnia 2012 roku


APEL


do Prezesa Rady Ministrów RP, parlamentarzystów RP, Zarządu Województwa Mazowieckiego, radnych Sejmiku Mazowieckiego oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie zaniedbań w infrastrukturze transportowej w regionie płockim i zagrożeń dotyczących transportu substancji niebezpiecznych.


Jako demokratycznie wybrani reprezentanci społeczności miasta Płocka, po konsultacjach z przedstawicielami innych gmin powiatu płockiego, kierujemy do Państwa stanowczy wniosek, mający na celu zwrócenie uwagi na wieloletnie zaniedbania w zakresie infrastruktury transportowej w regionie płockim.

Miasto Płock jest doskonale usytuowane w centralnej części Polski, jednak biorąc pod uwagę całość istniejącej infrastruktury drogowo-kolejowej oraz aktualne zapisy Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, Płock jest najgorzej infrastrukturalnie skomunikowanym polskim miastem ponad stutysięcznym. Przez Płock oraz jego okolice do roku 2015 nie planowana jest budowa żadnej autostrady ani drogi szybkiego ruchu. Jedynie Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku przewiduje drogę ekspresową, łączącą Warszawę z Bydgoszczą, przebiegającą w odległości kilkunastu kilometrów od Płocka, jednak plany te są osadzone w dalekiej perspektywie czasowej, bez nakreślenia konkretnego opracowania przebiegu trasy i terminarza prowadzonych prac. Program Budowy Dróg Krajowych do 2015 roku nie przewiduje również budowy obwodnicy Płocka. Płock nie posiada drogi szybkiego ruchu, łączącej miasto nawet z niedaleko położoną stolicą. Alternatywą dla fatalnej infrastruktury drogowej w pobliżu Płocka mogłaby być infrastruktura kolejowa. Jednak Płock nie posiada również linii kolejowej do Warszawy (trudno za taką uważać połączenie przez Kutno lub Sierpc).

W obliczu zaniedbań w infrastrukturze drogowo-kolejowej najbardziej bulwersujący dla mieszkańców regionu płockiego jest fakt, że to właśnie w Płocku zlokalizowana jest największa firma przemysłowa w Polsce, a zarazem największy podatnik w kraju – Polski Koncern Naftowy ORLEN SA. To z tego powodu do Płocka i z Płocka codziennie transportowane są tysiące ton różnego rodzaju substancji i surowców, w tym bardzo wiele substancji niebezpiecznych. Transport kolejowy dzieli aglomerację płocką w połowie, co w przypadku braku wiaduktów powoduje kilkanaście razy dziennie tworzenie się korków na centralnych ulicach miasta. Setki wypełnionych cystern kolejowych i samochodowych przejeżdżają codziennie przez gęsto zaludnione dzielnice miasta, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Płocka i okolic.

O skali zagrożeń świadczy fakt, że to właśnie w Płocku zlokalizowanych jest 5 (spośród 14 na całym Mazowszu) zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W żadnym innym mieście w Polsce nie ma takiego skupiska ZDR-ów. Czy dopiero katastrofa potrafi w Polsce zmobilizować decydentów do konkretnych działań?!
Niestety przez lata rządzący naszym krajem nie podjęli znaczących działań, zmierzających do poprawy infrastruktury drogowej wewnątrz naszego miasta, a przede wszystkim lepszej komunikacji z innymi miastami.

W czasach, gdy większość unijnych i krajowych strategii i programów głosi hasła o „zrównoważonym rozwoju” oraz o „dbałości o środowisko naturalne” i „bezpieczeństwie mieszkańców”, powyższe dane pokazują na wieloletnie zaniedbania i lekceważenie społeczności regionu płockiego przez decydentów naszego kraju.
Mieszkańcy Płocka i regionu płockiego stanowczo domagają się wprowadzenia zmian w najważniejszych dokumentach kraju, traktujących o rozwoju sieci transportowej, uwzględniając w ich treści przynajmniej połączenie drogą ekspresową Warszawy z Płockiem do roku 2017.

W Płocku zaczynają się obywatelskie protesty przeciwko takiemu traktowaniu szóstego pod względem wytwarzanego PKB ośrodka miejskiego w Polsce. Jako radni płoccy i mieszkańcy tego miasta w pełni je popieramy.

Oczekujemy szybkich decyzji na szczeblu rządowym, jak i wojewódzkim w zakresie wpisania budowy obwodnicy miasta Płocka i drogi ekspresowej Bydgoszcz - Płock - Warszawa do Programu Budowy Dróg Krajowych oraz weryfikacji planów, dotyczących modernizacji krajowej sieci kolejowej z uwzględnieniem budowy linii Płock - Modlin. Oczekujemy również szybkiej realizacji tych inwestycji i nadrobienia wieloletnich zaległości infrastrukturalnych.Powyższy tekst apelu zamieszczony jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), znajdującej się pod adresem: LINK -- Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) -- Apel Rady Miasta Płocka________________________________________bullet Dodane przez Sylwester Fiet dnia grudzień 20 2012 15:38:210 Komentarzy ˇ 1932 Czytań - Drukuj
blankKAMPANIA NA RZECZ BUDOWY ODPOWIEDNIEJ I KONIECZNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA MIASTA PŁOCKA I REGIONU WRAZ Z PROPONOWANYMI KONCEPCJAMI DLA JEJ REALIZACJI, OPIS ZAGADNIEŃ -- CZĘŚĆ 1.blank
blank
________________________________________POŁOŻENIE PŁOCKA NA MAPACHLINK – MAPA: POŁOŻENIE PŁOCKA NA MAPIE POLSKI WRAZ Z SIECIĄ DRÓG KRAJOWYCH (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: POŁOŻENIE PŁOCKA NA MAPIE POLSKI WRAZ Z SIECIĄ DRÓG KRAJOWYCH (MINIATURA)


Płock położony jest w centralnej części Polski w zachodniej części województwa mazowieckiego nad rzeką Wisłą -- nad wschodnim krańcem zaporowego zbiornika wodnego (Jezioro Włocławskie) utworzonym na Wiśle po wybudowaniu zapory wodnej we Włocławku, oddanej do użytku w 1970 roku.

Współrzędne geograficzne Płocka: 52° 33′ N, 19° 42′ E

Powyższa mapa ukazuje, również Płock na tle sieci dróg krajowych -- stan na dzień 19 lipca 2012 roku według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Płock leży na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych tj. Drogi Krajowej Nr 60 i Drogi krajowej Nr 62.LINK -- MAPA AKTUALNEGO STANU SIECI DRÓG KRAJOWYCH W POLSCE -- GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD (GDDKiA)

________


LINK – MAPA: PŁOCK I POWIAT PŁOCKI (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: PŁOCK I POWIAT PŁOCKI (MINIATURA)


Miasto Płock będące miastem na prawach powiatu (powiat grodzki) wraz z powiatem płockim (powiat ziemski) położone są w zachodniej części województwa mazowieckiego na Pojezierzu Dobrzyńskim i Wysoczyźnie Płońskiej na prawym brzegu Wisły oraz w Kotlinie Płockiej i Kotlinie Warszawskiej na lewym brzegu rzeki.

Na terenie Kotliny Płockiej (lewy brzeg Wisły) rozległe kompleksy leśne ciągnące się od Płocka ok. 50 km w kierunku zachodnim, do Włocławka, wchodzą w skład Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, który obejmuje obszar o powierzchni wynoszącej 389,50 km².

Na południowy-wschód od Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego rozciąga się obszar Pojezierza Gostynińskiego z jeziorami rynnowymi pochodzenia polodowcowego.

Natomiast na prawym brzegu Wisły (na północ od rzeki)na Pojezierzu Dobrzyńskim wzdłuż przyujściowego odcinka rzeki Skrwy Prawej będącej prawym dopływem Wisły rozciąga się teren Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego o powierzchni wynoszącej 34,52 km².

Głównie we wschodniej i środkowej części powiatu płockiego (ziemskiego) wzdłuż doliny Wisły, znajdują się tereny zagrożone podtopieniami (na mapie oznaczone kolorem jasnoniebieskim), które częściowo są terenami zamieszkanymi co stwarza zagrożenie powodziowe dla mieszkającej tu ludności. Są to głównie tereny znajdujące się częściowo w lewobrzeżnej części Płocka oraz tereny gminy Nowy Duninów, gminy Gąbin i gminy Słubice (także lewy brzeg rzeki), leżące w dolinie Wisły w Kotlinie Warszawskiej oraz w mniejszym stopniu, niektóre tereny leżące bezpośrednio nad Wisłą na jej prawym brzegu.

Wzdłuż doliny Wisły, w niektórych miejscach na terenach zagrożonych podtopieniami, występują również obszary Natura 2000, które swoim zasięgiem praktycznie nie wykraczają poza w/w tereny i inne tereny leśne.

Tereny położone na północny-wschód od Płocka, na Wysoczyźnie Płońskiej są głownie terenami rolniczymi lub porolniczymi, stanowiącymi jednolity rozległy obszar, z racji swego położenia niezagrożonymi podtopieniami, charakteryzującymi się najniższą, procentową lesistością w kraju.Źródło danych o terenach zagrożonych podtopieniami:

LINK -- MAPA: geoportal.gov.pl -- OBSZARY ZAGROŻONE PODTOPIENIAMI


Źródło danych o obszarach Natura 2000:

LINK -- MAPA: GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA -- GEOSERWIS

________


REJON PŁOCKA NA ZDJĘCIACH SATELITARNYCH GOOGLE MAPS


Wyświetl większą mapę


________________________________________UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE PŁOCKALINK -- ZDJĘCIA SATELITARNE I MAPA GOOGLE MAPS: UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE PŁOCKA (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
ZDJĘCIA SATELITARNE I MAPA GOOGLE MAPS: UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE PŁOCKA (MINIATURA)


Powyższe zdjęcia satelitarne i mapa ukazują lokalizację Płocka na tle centralnego rejonu Polski znajdującego się pomiędzy aglomeracjami zlokalizowanymi nad Wisłą: bydgoską, toruńską, włocławską, warszawską, oraz aglomeracją łódzką wraz z obszarem o licznych, bardzo korzystnych uwarunkowaniach do wykorzystania w kontekście zagospodarowania urbanistycznego, utworzenia miasta maksymalnie bezpiecznego jako głównego, strategicznego ośrodka paliwowo-energetycznego kraju o dobrych powiązaniach z infrastrukturą krajową i europejską siecią transportową (TEN-T) i wykształcenia swojego oddziaływania pomiędzy obszarami funkcjonalnymi: bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitarnego, metropolii warszawskiej, metropolii łódzkiej i olsztyńskiego ośrodka regionalnego jako silnego ośrodka regionalnego, odpowiednio do silnego znaczenia jaki ma dla gospodarki Polski.

Rozległe, jednolite tereny rolnicze i porolnicze (największe w centralnej części kraju) oznaczone białą linią przerywaną na zdjęciach satelitarnych, a czarną na mapie po obu stronach Wisły charakteryzują się najniższą, procentową lesistością w Polsce i są z racji swego usytuowania na wysokim brzegu – tereny rozciągające się na lewym brzegu Wisły od Gąbina w kierunku rzeki Bzury i przede wszystkim tereny Wysoczyzny Płońskiej, leżące na prawym brzegu Wisły (na północ od rzeki) -- obszarami znajdującymi się poza zagrożeniami powodziowymi. Tereny te, są również obszarem nieobjętym rygorystyczną ochroną środowiska naturalnego co stwarza szansę dla ich zagospodarowywania urbanistycznego na pewnym ich obszarze w kontekście ochrony innych terenów chronionych, zagrożonych niekontrolowanymi procesami urbanizacyjnymi w województwie mazowieckim, a także w pozostałych rejonach Polski.

Jednocześnie, obszar ten będąc centralnym rejonem Polski jest rejonem o wielu, korzystnych uwarunkowaniach logistycznych takich jak: przecięcie się głównych szlaków komunikacyjnych, drogowych i kolejowych, bliskość portu lotniczego w Modlinie i planowana w tym rejonie w dalszej perspektywie czasowej Kolej Dużych Prędkości (KDP).

Usytuowanie Płocka jest również optymalnym obszarem jako miejsce utworzenia węzłów intermodalnych ze względu na bliskość tego ośrodka do aglomeracji łódzkiej i warszawskiej oraz fakt, iż jest to rejon najdalej możliwie wysunięty pod względem dobrej żeglowności od ujścia Wisły (wschodni kraniec Jeziora Włocławskiego) w głąb kraju, a także znajdujący się najbliżej centrum kraju.

Wisła na odcinku: Płock -- Gdańsk jest rzeką żeglowną i stosunkowo wolną od rygorystycznych przepisów środowiskowym (brak występowania obszarów objętych szczególną ochroną środowiska jak np. obszar "Natura 2000", zaczynający się od Płocka na wysokości Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego i prowadzący w górę rzeki, sięgający do Warszawy z licznymi wyspami znajdującymi się w korycie rzeki i siedliskami lęgowymi ptactwa wodnego).

Poza szeregiem licznych, korzystnych uwarunkowań omawiany obszar posiada również tereny rekreacyjne w postaci kompleksów leśnych Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Pojezierzem Gostynińskim, usytuowanymi w kierunku południowo-zachodnim od Płocka.

Realizacja niezbędnej dla Płocka i jego regionu infrastruktury transportowej, łączącej ośrodek płocki z głównymi szlakami komunikacyjnymi kraju -- drogowymi i kolejowymi -- ze względu na występujące w nim zagrożenia przemysłowe dla ludności, zagrożenia o charakterze strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego i całej gospodarki kraju jak również dla środowiska naturalnego, może, więc jednocześnie, przyczynić się pozytywnie do rozwoju wcześniej wspomnianego procesu zagospodarowywania urbanistycznego, związanego z korzystnymi uwarunkowaniami naturalnymi i logistycznymi tego obszaru w celu podnoszenia konkurencyjności regionu oraz dla korzyści ekonomicznych i gospodarczych Polski i Unii Europejskiej.

________


LOKALIZACJA PŁOCKA WRAZ Z CENTRALNYM REJONEM POLSKI NA ZDJĘCIACH SATELITARNYCH GOOGLE MAPS


Wyświetl większą mapę

________


LINK -- MAPA: PŁOCK W SIECI EUROPEJSKICH DRÓG WODNYCH -- źródło grafiki: Wikipedia (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: PŁOCK W SIECI EUROPEJSKICH DRÓG WODNYCH -- źródło grafiki: Wikipedia (MINIATURA)


LINK -- ŚRÓDLĄDOWE DROGI WODNE -- źródło artykułu: Wikipedia


Powyższa mapa ukazuje usytuowanie Płocka w sieci głównych szlaków wodnych w Europie. Płock ze swoją lokalizacją w centralnej części Polski nad żeglownym odcinkiem Wisły (od wschodniego krańca Jeziora Włocławskiego na Wiśle w Płocku do ujścia tej rzeki do Morza Bałtyckiego w Gdańsku) jest dogodnym miejscem do prowadzenia transportu wodnego z Europy Zachodniej, a także dolnych odcinków Odry i Wisły do Płocka z zastosowaniem tu węzłów intermodalnych, łączących ze sobą transport wodny z transportem drogowym i kolejowym w celu przeładunku i dalszego prowadzenia transportu towarów po kraju drogą lądową (drogi i koleje).


________________________________________PŁOCK -- 6. OŚRODEK GOSPODARCZY POLSKILINK -- MAPA: STRUKTURA PRZESTRZENNA PRZYCHODÓW NAJWIĘKSZYCH 10 TYS. SPÓŁEK W POLSCE POD WZGLĘDEM RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI I WŁASNOŚCI (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: STRUKTURA PRZESTRZENNA PRZYCHODÓW NAJWIĘKSZYCH 10 TYS. SPÓŁEK W POLSCE POD WZGLĘDEM RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI I WŁASNOŚCI (MINIATURA)


Płock to szósty ośrodek gospodarczy Polski, ale aktualnie pierwszy pod względem dochodów netto dla budżetu kraju. Ulokowana tu produkcja paliw (ok. 70 % krajowego przerobu ropy naftowej) obłożona jest wysokimi podatkami: akcyza, VAT, opłata paliwowa. Płocki ośrodek bardzo dużo dostarcza dochodów do budżetu, a mało z niego otrzymuje, będąc strategicznym, ośrodkiem energetycznym kraju, który korzystnie usytuowany w centrum Polski, przy relatywnie niewielkich nakładach inwestycyjnych w budowę dla niego odpowiedniej infrastruktury transportowej, może generować znacznie większe dochody dla budżetu państwa i przyczynić się do bardziej dynamicznego rozwoju tego regionu. Dlatego potencjał gospodarczy jaki tu istnieje powinien być jak najefektywniej wykorzystany z korzyścią dla tego obszaru i całego państwa.


________________________________________PŁOCK -- GŁÓWNY, STRATEGICZNY OŚRODEK ENERGETYCZNY POLSKILINK -- MAPA: SYSTEM ENERGETYCZNY I OBSZARY ROZWOJU ENERGETYKI ROZPROSZONEJ DO 2030 ROKU (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: SYSTEM ENERGETYCZNY I OBSZARY ROZWOJU ENERGETYKI ROZPROSZONEJ DO 2030 ROKU (MINIATURA)


LINK – PKN ORLEN S. A. A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI – źródło: Andrzej Wieloński, Janusz Machowski. „Prace Komisji Geografii Przemysłu”. Warszawa—Kraków 2008. Nr 10. s. 89 plik PDF


Cytat fragmentu tekstu pochodzącego z materiału "Prace Komisji Geografii Przemysłu", Autorzy: Andrzej Wieloński, Janusz Machowski. Warszawa—Kraków 2008. Nr 10. strona 89:

„PKN ORLEN A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI

Spółka paliwowo-petrochemiczna PKN ORLEN S.A. w warunkach gospodarki rynkowej
przekształciła się w jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie
Środkowo-Wschodniej. Rafinerie w Płocku, Jedliczu i Trzebini wchodzące w skład Grupy
Kapitałowej PKN ORLEN S.A. posiadają 3/4 zdolności przerobowych polskich rafinerii.
Rafineria w Płocku, o potencjale przerobu 17,8 mln ton ropy rocznie, z racji swej strategicznej lokalizacji jest – obok tranzytowego rurociągu „Przyjaźń” – największą polską rafinerią przerabiającą ciężką/kwaśną ropę typu REBCO, dostarczaną z Rosji na paliwa i półprodukty dla przetwórstwa petrochemicznego.”Wielki kompleks zakładów rafineryjno-petrochemicznych PKN Orlen S. A., który zlokalizowany jest w Płocku, znajduje się nie tylko przy rurociągu naftowym „Przyjaźń”, przebiegającym z Rosji przez Polskę do Europy Zachodniej, ale także przy planowanym rurociągu naftowym Odessa -- Brody -- Płock -- Gdańsk, będącym częścią Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej (EAKTR), służącego do transportu ropy naftowej z rejonu Morza Kaspijskiego nad Morze Bałtyckie, w tym do Polski i Niemiec oraz innych państw europejskich.


LINK – CELE PROJEKTU EUROAZJATYCKIRGO KORYTARZA TRANSPORTU ROPY NAFTOWEJ (EAKTR)


________________________________________ZAGROŻENIA PRZEMYSŁOWE W PŁOCKU I JEGO REJONIELINK -- MAPA POGLĄDOWA MIASTA PŁOCKA WRAZ Z ZAGROŻENIAMI PRZEMYSŁOWYMI, WYSTĘPUJĄCYMI W JEGO REJONIE. STAN NA 2012 ROK. (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA POGLĄDOWA MIASTA PŁOCKA WRAZ Z ZAGROŻENIAMI PRZEMYSŁOWYMI, WYSTĘPUJĄCYMI W JEGO REJONIE. STAN NA 2012 ROK. (MINIATURA)


Na powyższej mapie widoczne są zagrożenia na wielką skalę ze strony kompleksu rafineryjno-petrochemicznego i ewentualnego jego oddziaływania niebezpiecznymi substancjami na miasto w obliczu poważnej awarii przemysłowej m. in. z racji wielkich ilości niebezpiecznych substancji (ropa naftowa, benzyny, skrajnie łatwopalne gazy skroplone, oleje i inne), znajdujących się na jego terenie i w pobliskich zakładach chemicznych, w których łącznie zgromadzona jest olbrzymia ich ilość wynosząca ok. 1 300 000 ton oraz jego wielkości (powierzchnia wynosząca ok 8,5 kilometra kwadratowego) i relatywnie małej odległości w stosunku do zaznaczonych na mapie terenów o zwartej zabudowie mieszkalnej, która jej minimalna wartość w linii prostej wynosi ok. 1500 metrów.

Ponadto kolejnym, niebezpiecznym czynnikiem jest usytuowanie torów kolejowych (pojedynczy tor kolejowy) przebiegających przez zwartą zabudowę miasta, oddalonych, we wielu miejscach o około 10 do 20 metrów od zabudowań mieszkalnych, którymi prowadzony jest transport niebezpiecznych substancji z zakładów PKN Orlen S. A. Natomiast w odległości ok. 1400 metrów na wschód od granic administracyjnych miasta Płocka (wschodnie rejony miasta), zlokalizowana jest Baza Surowcowa PERN "Przyjaźń" S. A. w Miszewku Strzłkowskim k/Płocka (Plebanka) z magazynowaną w niej ropą naftową, będąca tak samo jak kompleks zakładów PKN Orlen S. A. Zakładem Dużego Ryzyka (ZDR) wystąpienia poważniej awarii przemysłowej, mogąca pomieścić maksymalnie 1 300 000 metrów sześciennych tego surowca (największa baza surowcowa ropy naftowej w Polsce) o powierzchni wynoszącej ok. 1 kilometra kwadratowego.

Rodzaje substancji niebezpiecznych występujących na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku (kompleks zakładów rafineryjno-petrochemicznych) PKN Orlen S. A.:

LINK -- Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna -- pkt 5. Rodzaje substancji niebezpiecznych występujących na terenie Zakładu Produkcyjnego, strony: 2—3, plik PDF

Z kolei od strony południowej najbardziej zaludnione tereny miasta oddzielone są rzeką Wisłą o szerokości koryta rzecznego, wynoszącej od 500 do 600 metrów przez, którą przebiegają 2 mosty. Most im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego jest mostem drogowo-kolejowym, jednojezdniowym (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku) i jednotorowym, wybudowanym w 1938 roku. Jest to most o konstrukcji kratownicowej z przęsłami usytuowanymi pod płytą jezdną pomostu, na której ruch drogowy i kolejowy odbywa się na tym samym poziomie, stwarzając zagrożenie bezpośredniego zderzenia pojazdów drogowych ze składami kolejowymi, wypełnionymi, niebezpiecznymi, substancjami chemicznymi, mogąc doprowadzić do skażenia środowiska naturalnego doliny rzeki Wisły oraz Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego na wielką skalę.

Drugi -- Most Solidarności jest mostem drogowym, dwujezdniowym (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku), który oddalony jest w większej odległości od najbardziej zaludnionych terenów miasta niż jednojezdniowy Most im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Natomiast wszystkie drogi wylotowe z Płocka są drogami jednojezdniowymi (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku).

Z Bazy Surowcowej PERN „Przyjaźń” i kompleksu zakładów rafineryjno-petrochemicznych PKN Orlen czyli z terenu miasta Płocka i jego najbliższego rejonu, promieniście we wszystkich kierunkach, otaczając jednocześnie miasto ze wszystkich stron, rozchodzą się rurociągi przesyłające produkty finalne i ropę naftową, m. in. strategiczne dla Unii Europejskiej magistrale: rurociąg naftowy „Przyjaźń” przebiegający z Rosji przez Polskę do Europy Zachodniej, a także planowany rurociąg naftowy Odessa -- Brody -- Płock -- Gdańsk, będąc częścią Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej (EAKTR), służącego do transportu ropy naftowej z rejonu Morza Kaspijskiego nad Morze Bałtyckie, w tym do Polski, Niemiec i innych państw europejskich, który wykorzystywać będzie istniejącą już infrastrukturę rurociągów naftowych, znajdujących się zarówno na terenie miasta Płocka i jego rejonu jak i reszcie terytorium Polski.

Cytaty ze strony: "OCENA ZAGROŻENIA SKAŻENIAMI W STREFIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SOW":

"Stacja PKP Trzepowo, na której prowadzony jest załadunek produktów naftowych z Płocka w ilości ok. 3,5 tys. ton dziennie. Decydującym dla skali zagrożeń miejscowych, mogącym powodować również zagrożenia powszechne dla ludności zamieszkałej w pasie 5 km od tras przewozu, jest przewóz materiałów toksycznych - przede wszystkim chloru i amoniaku - do zakładów pracy w dużych ośrodkach miejskich, m. in. w Płocku."

"Poważnym, potencjalnym źródłem wystąpienia zarówno zagrożeń pożarowych jak i miejscowych są rurociągi do przesyłania ropy naftowej i produktów naftowych (finalnych) – oznaczone niebieską linią na Mapie 3. Rurociąg „Przyjaźń” I i II, nitka odcinka wschodniego (Rosja -Polska) o średnicy odpowiednio 520 mm i 820 mm, przebiega przez województwo ze stacji pomp w Adampolu do Bazy Surowcowej w Plebance. Odcinek zachodni I i II nitka (Płock - Niemcy) przebiega od Bazy Surowcowej w Plebance do Rembowa. Rurociąg Pomorski (Gdańsk - Płock) o średnicy 820 mm przebiega od Bazy Surowcowej w Plebance do miejscowości Całowanie. Z Płocka do Bazy Surowcowej w Plebance ropa naftowa doprowadzana jest dwoma nitkami o średnicy 529 i 630 mm. Rurociągi produktów naftowych Płock - Nowa Wieś Wielka k/Bydgoszczy, Płock - Koluszki i Płock - Mościska - Emilianów o średnicach 324 lub 426 mm, inaczej zwane rurociągami produktów finalnych, służą do transportu benzyn i oleju napędowego."

LINK -- OCENA ZAGROŻENIA SKAŻENIAMI W STREFIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SOW (Cały tekst strony) plik PDF

Powyższa mapa wyraźnie, więc ukazuje, iż najbardziej zaludnione tereny miasta otoczone są ze wszystkich stron różnymi zagrożeniami, a dodatkowo od strony południowej oddzielone są naturalną przeszkodą w postaci rzeki Wisły o wyjątkowo dużej szerokości koryta rzecznego w tym miejscu, wynoszącej od 500 do 600 metrów, natomiast wiatry występujące na tym obszarze wieją ze wszystkich kierunków, co podczas ewentualnej, poważnej awarii przemysłowej może utrudnić, bądź uniemożliwić przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej ludności i interwencji zewnętrznych służb ratowniczych na skutek odcięcia, którejkolwiek z dróg wylotowych z miasta przez przemieszczające się toksyczne gazy i inne niebezpieczne substancje z kompleksu zakładów PKN Orlen lub Bazy Surowcowej PERN „Przyjaźń”.

Ewidentnie uzasadniona jest zatem konieczność doprowadzenia odpowiedniej infrastruktury drogowej do miasta, zakładów PKN Orlen S. A. i Bazy Surowcowej PERN „Przyjaźń” S. A. (z której korzystają i będą korzystać jednocześnie miasto i w/w zakłady przemysłowe z racji wzajemnej, dzielącej, małej odległości) w postaci drożnych, bezwzględnie dwujezdniowych dróg szybkiego ruchu, łączących Płock z głównymi drogami kraju w celu przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludności z miasta i możliwie jak najszybszych interwencji (ze wszystkich kierunków) zewnętrznych służb ratowniczych z innych rejonów kraju (w tym służb medycznych, straży pożarnej, służb chemicznych itp.) służących minimalizacji zagrożeń oraz strat najważniejszych i strategicznych obiektów dla bezpieczeństwa energetycznego i całej gospodarki Polski, a także dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w razie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie tych zakładów.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ludności i przeprowadzenia ewentualnej jej ewakuacji, ochrony środowiska naturalnego w dolinie rzeki Wisły, mieście Płocku i jego rejonie, a także dla sprawnie przeprowadzanych interwencji służb ratowniczych w przypadkach kryzysowych niezbędna jest również realizacja zewnętrznych obwodnic drogowych miasta (docelowo także zewnętrznej obwodnicy kolejowej miasta) oraz poprowadzenie drogi i kolei inną, nową trasą, mostem drogowo-kolejowym na wysokości miejscowości Maszewo (tuż za zachodnią granicą administracyjną Płocka), a tym samym transportu niebezpiecznych substancji przez tereny niezabudowane i niezamieszkane.

Cytat ze strony: "Program ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018":

"3.11. Poważne awarie

Zakłady o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

Poważna awaria przemysłowa to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska albo powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Powiat płocki z racji swego centralnego położenia, a także z uwagi na rodzaj i wielkość przemysłu oraz transport materiałów niebezpiecznych należy do szczególnie zagrożonych. Wynika to z funkcjonowania na terenie powiatu i miasta Płocka 5 zakładów o dużym ryzyku i 2 zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Do zakładów o dużym ryzyku należą:

-- Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Zakład Produkcyjny w Płocku,

-- Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.,

-- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. Baza Surowcowa w Miszewku Strzałkowskim k/Płocka

-- ORLEN OIL Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Płocku,

-- ORLEN GAZ Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu Płynnego w Płocku.

W Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. oraz zakładach wydzielonych z PKN Orlen: Orlen Oil i Basell Orlen Polyolefins zagrożenie stwarzają substancje powstające i gromadzone w wyniku procesów produkcyjnych m.in.: siarkowodór, fluorowodór, etylen, propylen, tlenek etylenu, benzyna, chlor, gazy płynne. Innego rodzaju zagrożenie stwarza Baza Surowcowa PERN w Miszewku Strzałkowskim, gdzie magazynowana jest surowa ropa naftowa, oraz eksploatacja rurociągów z surowcem i produktami finalnymi niosąca ryzyko powstania lokalnych zagrożeń polegających na wycieku produktów naftowych z uszkodzonych urządzeń rurociągowych lub zbiorników magazynowych.

Do zakładów o zwiększonym ryzyku należą:

-- Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej „ZALGAZ” w Bronowie Zalesiu, gm. Stara Biała,

-- ORLEN GAZ Sp. z o.o. Baza Gazu Płynnego w Płocku.

W/w przedsiębiorstwa, z tytułu transportu materiałów niebezpiecznych, stwarzają także potencjalne zagrożenie dla ludności i środowiska w skali całego kraju.

Powiat płocki posiada „Analizę Zagrożeń miasta Płocka i Powiatu Płockiego, stosownie do zakresu występujących zagrożeń z określeniem prognoz ich rozwoju”, opracowaną w październiku 2001 r. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Analiza ta jest aktualizowana dwukrotnie w ciągu roku.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie posiada „Zewnętrzny Plan Operacyjny Ratowniczy dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej, położonego poza PKN ORLEN S.A. Zakład Produkcyjny w Płocku”. Plan ten służy do informowania społeczeństwa o występujących zagrożeniach oraz środkach zapobiegawczych i działaniach, które będą podejmowane w razie wystąpienia awarii przemysłowej.

Każdego roku prowadzone są ćwiczenia mające na celu doskonalenie współdziałania jednostek ratowniczych, specjalistów i ekspertów oraz jednostek samorządu terytorialnego. W 2009 r. odbyły się ćwiczenia manewrowe „Orlen 2009”, przeprowadzone na terenie obiektów zaliczonych do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - instalacji Olefiny II oraz instalacji Furfurol PKN ORLEN S.A. Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Transport substancji niebezpiecznych

Poważne zagrożenie w powiecie płockim stanowi transport substancji niebezpiecznych w ruchu drogowym. Decydującym dla skali zagrożeń jest transport chloru i amoniaku po trasie Płock - Łąck - Sochaczew (chlor) oraz Płock - Gąbin - Żychlin (amoniak) oraz bardzo intensywny ruch cystern z paliwami płynnymi od terminalu paliwowego w Trzepowie trasą Płock - Ciechanów do drogi Płock - Warszawa. Brak na terenie powiatu parkingów dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne powoduje, że poza transportami chloru inne pojazdy poruszają się po drogach i parkują w sposób niekontrolowany.

Poważnym źródłem zagrożenia na terenie powiatu są także przewozy substancji chemicznych transportem kolejowym. Transport materiałów niebezpiecznych odbywa się trasami kolejowymi: Płock - Gostynin - Kutno i Płock - Sierpc. Rocznie Państwowa Straż Pożarna rejestruje kilkaset poważnych awarii polegających na uszkodzeniach mechanicznych lub korozji armatury i walczaków cystern, połączonych z niekontrolowanym wyciekiem chemicznym substancji niebezpiecznych.

Ogromne zagrożenie stanowi transport rurociągowy, a głównie bardzo duża ilość substancji przesyłanych pod ciśnieniem. Przez teren powiatu przebiega 6 rurociągów PERN „Przyjaźń” w Płocku. Są to rurociągi: Płock - Nowa Wieś Wielka, Płock - Koluszki, Płock - Warszawa, rurociąg I i II nitka, rurociągi surowcowe I i II nitka, rurociąg pomorski. Wynikiem każdej awarii rurociągów jest ogromna skala zanieczyszczeń środowiska. Rocznie rurociągami produktowymi i surowcowymi transportowanych jest około 50 mln ton produktów."

LINK -- "Program ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018" (Cały tekst strony) plik PDF


Żródło danych o gromadzonych ilościach substancji niebezpiecznych w Zakładach Dużego i Zwiększonego Ryzyka (ZDR-ach i ZZR-ach) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, znajdujących się na terenie miasta Płocka i w jego rejonie:

LINK -- Plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego (1.2.2.1 Zagrożenie chemiczno-ekologiczne, strony: 15--42. Tabela -- Wykaz zakładów pracy o dużym i zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej.) plik PDF


Źródło danych o przepustowości rurociągów naftowych i produktów naftowych (finalnych):

LINK -- Strona internetowa: LOG24.PL -- "Rurociągi naftowe"

________


REJON PŁOCKA I OKOLIC NA ZDJĘCIACH SATELITARNYCH GOOGLE MAPS


Wyświetl większą mapę

________


LINK -- RÓŻA WIATRÓW DLA STACJI PŁOCK--TRZEPOWO (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
RÓŻA WIATRÓW DLA STACJI PŁOCK--TRZEPOWO (MINIATURA)


Róża wiatrów dobrze ukazuje, że Płock w czasie awarii w kompleksie zakładów kombinatu rafineryjno-petrochemicznego PKN Orlen S. A., może być poddany wpływom emisji przy niesprzyjającym kierunku wiatru. Miasto powinno mieć drogi prowadzące w każdym kierunku i powinno być odpowiednio ukształtowane urbanistycznie z zapewnieniem sprawnego przemieszczania się podczas akcji ewakuacyjnej.

________


LINK -- MAPA UKAZUJĄCA ROZLOKOWANIE ZAKŁADÓW O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2010 R. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM -- źródło danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA UKAZUJĄCA ROZLOKOWANIE ZAKŁADÓW O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2010 R. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM -- źródło danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (MINIATURA)


Płocka koncentracja 5 ZDR-ów i 2 ZZR-rów (niespotykana nigdzie w Polsce), wymaga odpowiednich, niezbędnych rozwiązań urbanistycznych i zbudowania sprawnej infrastruktury transportowej.

________


LINK -- MAPA Z WYKAZEM ZAKŁADÓW O PTENCJALNYM WYSTĄPIENIU POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH (ZAKŁADY O DUŻYM RYZYKU – ZDR, ZAKŁADY O ZWIĘKSZONYM RYZYKU – ZZR, POZOSTALI – PSPA) W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. STAN NA DZIEŃ 30.06.2011 R. -- źródło danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA Z WYKAZEM ZAKŁADÓW O PTENCJALNYM WYSTĄPIENIU POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH (ZAKŁADY O DUŻYM RYZYKU – ZDR, ZAKŁADY O ZWIĘKSZONYM RYZYKU – ZZR, POZOSTALI – PSPA) W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. STAN NA DZIEŃ 30.06.2011 R. -- źródło danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (MINIATURA)


Powyżej zaprezentowana mapa z wykazem wszystkich zakładów o potencjalnym wystąpieniu poważniej awarii przemysłowej w woj. mazowieckim ukazuje wielkie zagęszczenie tych zakładów na terenie miasta Płocka. Po przeliczeniu liczby zakładów o potencjalnym wystąpieniu poważniej awarii przemysłowej, znajdujących się w granicach administracyjnych Płocka na 1 km kwadratowy, otrzymamy jeden z najwyższych wskaźników w woj. mazowieckim, wynoszący ok. 0,12 zakładów o potencjalnym wystąpieniu poważniej awarii przemysłowej /1 km kwadratowy. Należy jednak zaznaczyć, iż tylko sam płocki kompleks zakładów rafineryjno-petrochemicznych PKN Orlen S. A. traktowany jako 1 zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) przekracza wielokrotnie wartość progową kwalifikującą zakład do kategorii zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej (ZDR).


________________________________________MAPA DOTYCZĄCA POSTULOWANYCH, DWUJEZDNIOWYCH DRÓG EKSPRESOWYCH DLA PŁOCKA I REGIONU PŁOCKIEGO, JAKO JEDEN Z EWENTUALNYCH WARIANTÓW, BĘDĄCEGO POSTULOWANYM MINIMUM ROZWIĄZAŃ DROGOWYCH DLA TEGO OBSZARU Z JAK NAJSZYBSZĄ ICH REALIZACJĄ. AUTOR PONIŻSZEJ KONCEPCJI: citymenLINK -- MAPA 1 -- POSTULOWANE DROGI EKSPRESOWE (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA 1 -- POSTULOWANE DROGI EKSPRESOWE (MINIATURA)


POSTULOWANE MINIMUM DLA PŁOCKA I REGIONU PŁOCKIEGO DOTYCZĄCE DRÓG Z JAK NAJSZYBSZĄ ICH REALIZACJĄ I UKOŃCZENIEM TYCH REALIZACJI NAJPÓŹNIEJ DO 2020 ROKU TO: DWIE DWUJEZDNIOWE DROGI EKSPRESOWE KRZYŻUJĄCE SIĘ W BLISKIEJ OKOLICY PŁOCKA I TWORZĄCE ZEWNĘTRZNĄ OBWODNICĘ MIASTA, ZNAJDUJĄCE SIĘ W CIĄGU OBECNYCH TRZECH DRÓG KRAJOWYCH: DK2 NA ODCINKU KOŁO -- KUTNO, DK60 NA ODCINKU KUTNO -- PŁOCK -- GLINOJECK, DK62 NA ODCINKU PŁOCK -- NOWY DWÓR MAZOWIECKI (Z PRZEDŁUŻENIEM JEJ W DALSZEJ PERSPEKTYWIE W KIERUNKU WŁOCŁAWKA) I JEDNA NA ODCINKU PŁOCK -- LIPNO, ŁĄCZĄCE PŁOCK Z AUTOSTRADĄ A1 ZA POMOCĄ DWÓCH WĘZŁÓW DROGOWYCH, Z AUTOSTRADĄ A2 ZA POMOCĄ JEDNEGO WĘZŁA ORAZ Z DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 ZA POMOCĄ DWÓCH WĘZŁÓW W SPOSÓB ZBLIŻONY DO POWYŻEJ ZAPREZENTOWANYCH ROZWIĄZAŃ DROGOWYCH, A TAKŻE MOST DROGOWO-KOLEJOWY NA WYSKOŚCI MIEJSCOWOŚCI MASZEWO (PRAWY BRZEG WISŁY).


________________________________________MAPA DOTYCZĄCA POSTULOWANYCH KOLEI KONWENCJONALNYCH, DWUTOROWYCH DLA PŁOCKA I REGIONU PŁOCKIEGO. AUTOR PONIŻSZEJ KONCEPCJI: citymenLINK -- MAPA 2 -- POSTULOWANE KOLEJE DWUTOROWE (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA 2 -- POSTULOWANE KOLEJE DWUTOROWE (MINIATURA)


POSTULOWANE MINIMUM DLA PŁOCKA I REGIONU PŁOCKIEGO DOTYCZĄCE KOLEI Z JAK NAJSZYBSZĄ ICH REALIZACJĄ I UKOŃCZENIEM TYCH REALIZACJI NAJPÓŹNIEJ DO 2020 ROKU TO: KOLEI KONWENCJONALNA, DWUTOROWA NA ODCINKU: WŁOCŁAWEK -- PŁOCK -- PORT LOTNICZY MODLIN -- WASZAWA, A TAKŻE PRZEJŚCIE KOLEJOWE PRZEZ WISŁĘ (MOST DROGOWO-KOLEJOWY, OPISANY POD MAPĄ 1 -- POSTULOWANE DROGI EKSPRESOWE). ODCINEK PŁOCK -- KUTNO DO REALIZACJI W DALSZEJ PERSPEKTYWIE.


________________________________________MAPA POGLĄDOWA WRAZ Z POSTULOWANYMI, ZEWNĘTRZNYMI POŁĄCZENIAMI TRANSPORTOWYMI DLA MIASTA PŁOCKA I JEGO REJONU. AUTORZY PONIŻSZEJ KONCEPCJI: citymen i Jan WyrębkowskiLINK -- MAPA POGLĄDOWA WRAZ Z POSTULOWANYMI, ZEWNĘTRZNYMI POŁĄCZENIAMI TRANSPORTOWYMI DLA MIASTA PŁOCKA I JEGO REJONU (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA POGLĄDOWA WRAZ Z POSTULOWANYMI, ZEWNĘTRZNYMI POŁĄCZENIAMI TRANSPORTOWYMI DLA MIASTA PŁOCKA I JEGO REJONU (MINIATURA)


________________________________________MAPA WRAZ Z POSTULOWANĄ INFRASTRUKTURĄ TRANSPORTOWĄ DLA PŁOCKA I PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA. AUTOR PONIŻSZEJ KONCEPCJI: citymenLINK -- MAPA WRAZ Z POSTULOWANĄ INFRASTRUKTURĄ TRANSPORTOWĄ DLA PŁOCKA I PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA WRAZ Z POSTULOWANĄ INFRASTRUKTURĄ TRANSPORTOWĄ DLA PŁOCKA I PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA (MINIATURA)


________________________________________MAPA WRAZ Z POSTULOWANĄ TRANSEUROPEJSKĄ SIECIĄ TRANSPORTOWĄ -- TEN-T (ang. TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORKS) DLA POLSKI -- W TYM DLA PŁOCKA I INNYCH, STRATEGICZNYCH OŚRODKÓW KRAJU Z PROPONOWANYMI JEJ PRZEBIEGAMI. AUTOR PONIŻSZEJ KONCEPCJI: citymenLINK -- MAPA WRAZ Z POSTULOWANĄ TRANSEUROPEJSKĄ SIECIĄ TRANSPORTOWĄ (TEN-T) DLA POLSKI -- W TYM DLA PŁOCKA I INNYCH, STRATEGICZNYCH OŚRODKÓW KRAJU Z PROPONOWANYMI JEJ PRZEBIEGAMI (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA WRAZ Z POSTULOWANĄ TRANSEUROPEJSKĄ SIECIĄ TRANSPORTOWĄ (TEN-T) DLA POLSKI -- W TYM DLA PŁOCKA I INNYCH, STRATEGICZNYCH OŚRODKÓW KRAJU Z PROPONOWANYMI JEJ PRZEBIEGAMI (MINIATURA)


________________________________________bullet Dodane przez Sylwester Fiet dnia grudzień 20 2012 15:32:560 Komentarzy ˇ 8867 Czytań - Drukuj
blankKAMPANIA NA RZECZ BUDOWY ODPOWIEDNIEJ I KONIECZNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA MIASTA PŁOCKA I REGIONU WRAZ Z PROPONOWANYMI KONCEPCJAMI DLA JEJ REALIZACJI, OPIS ZAGADNIEŃ -- CZĘŚĆ 2.blank
blank
________________________________________"KONCEPCJA ROZDWOJENIA GŁÓWNEJ OSI ROZWOJU POLSKI DO 2030 ROKU NA PRAWĄ STRONĘ WISŁY" -- MAPY INNEJ, PROPONOWANEJ KONCEPCJI (W DUŻYM STOPNIU ZBLIŻONEJ DO POWYŻSZEJ) INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ, WYMAGANEJ DLA PŁOCKA I REGIONU. AUTOR PONIŻEJ ZAPREZENTOWANYCH KONCEPCJI: Jan WyrębkowskiLINK -- MAPA: IDEA KONCEPCJI ROZDWOJENIA GŁÓWNEJ OSI ROZWOJU POLSKI DO 2030 ROKU NA PRAWĄ STRONĘ WISŁY (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: IDEA KONCEPCJI ROZDWOJENIA GŁÓWNEJ OSI ROZWOJU POLSKI DO 2030 ROKU NA PRAWĄ STRONĘ WISŁY (MINIATURA)


Cytat opisu do powyższej mapy autora tej koncepcji:

"Opracowanie na podstawie załączników Nr 1 i Nr 2 z dnia 13.11.2010 roku, przesłanych w dniu 02.03.2011 roku do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Płocka przy konsultacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030."

"Idea koncepcji rozdwojenia głównej osi rozwoju kraju i zintegrowania głównej infrastruktury transportowej.

Koncepcja zakłada rozdwojenie głównej osi rozwoju kraju do 2030 roku na prawą stronę Wisły i wpisanie Płocka do miast wsparcia polityki regionalnej. Aktualna Koncepcja Rozwoju Kraju zakłada główną oś opartą o autostradę A2 Ustawienie Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku według przedstawianej autorskiej "Koncepcji...", pozwoli stworzyć lepszą spójność terytorialną Kraju. Będzie to sprzyjać dalszemu rozwojowi, a Płockowi pozwoli uporządkować swoją urbanistykę, zapewniając radykalną poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania z zakładami dużego ryzyka awarii przemysłowej (ZDR-ami)."

________


LINK -- MAPA: DROGA "VIA EUROPE" PRZEZ PŁOCK (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: DROGA "VIA EUROPE" PRZEZ PŁOCK (MINIATURA)


Cytat opisu do powyższej mapy autora tej koncepcji:

"Koncepcja najbardziej funkcjonalnego układu dróg w Polsce. Odcinek drogi szybkiego ruchu spinający A2 przez A1 z S10 i S7 rozdwajający główną oś rozwoju kraju na prawą stronę Wisły (I etap), można w następnej kolejności rozbudować ją, stwarzając połączenie za pomocą drogi o nazwie roboczej: "Via Europe", łączącej się z węzłem drogowym w miejscowości Krzyżowa, spinającego autostradę A4 z drogą ekspresową A18 (II etap).

Także wyprowadzenie drogi szybkiego ruchu S10 z Warszawy, a nie z Płońska. Takie rozwiązanie docelowe ma dużą szansę na uzgodnienie, gdyż poprawia spójność infrastruktury transportowej, a także spójność terytorialną kraju i UE."

________


LINK -- MAPA: PROPONOWANY PRZEBIEG DROGI "VIA EUROPE" NA TLE MIEJSKICH I WIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: PROPONOWANY PRZEBIEG DROGI "VIA EUROPE" NA TLE MIEJSKICH I WIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH (MINIATURA)


Cytat opisu do powyższej mapy autora tej koncepcji:

"Rys. 31 projektu KPZK 2030 dobrze uzasadnia celowość poprowadzenia drogi 'Via Europe" przez Płock. Przeprowadzona przez Płock droga 'Via Europe" poprawiłaby spójność terytorialną kraju i zlikwidowałaby peryferyjność dużego obszaru w centrum kraju."

________


LINK -- MAPA: PROPOZYCJA ZINTEGROWANIA DROGOWEJ INFRASTRUKTURY KRAJU PRZEZ WYBUDOWANIE DODATKOWYCH DRÓG EKSPRESOWYCH (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: PROPOZYCJA ZINTEGROWANIA DROGOWEJ INFRASTRUKTURY KRAJU PRZEZ WYBUDOWANIE DODATKOWYCH DRÓG EKSPRESOWYCH (MINIATURA)


Cytat opisu do powyższej mapy autora tej koncepcji:

"Przedstawiona w dniu 02.03. 2011r. Ministerstwu Rozwoju Regionalnego przy konsultacji KPZK 2030 koncepcyjna propozycja zintegrowania dróg krajowych.

ZALETY:

-- zapewnia dobrą sieć drogową dla Płocka gdzie jest największa krajowa koncentracja niebezpiecznych i strategicznych zakładów

-- poprawia bezpieczeństwo funkcjonowania płockiego ośrodka przemysłowego i kraju,

-- dobrze integruje przestrzeń terytorialna kraju i UE,

-- realizuje strategię Komisji Europejskiej do 2050 roku, zakładającą lepsze zintegrowanie infrastruktury transportowej UE,

-- odciąża warszawski węzeł drogowy,

-- zapewnia dobre dojazdy z każdego kierunku do budowanego portu lotniczego w Modlinie.


Natomiast realizowany, obecny plan budowy krajowej sieci dróg ekspresowych i autostrad posiada szereg wad:

-- nie zapewnia dróg dla bezpiecznego funkcjonowania Płocka z największą krajową koncentracją niebezpiecznych i strategicznych zakładów,

-- nie zapewnia dobrej spójności terytorialnej kraju i dobrej spójności terytorialnej UE,

-- koncentruje natężenie ruchu w warszawskim węźle drogowym,

-- nie zapewnia dobrych dojazdów do budowanego portu lotniczego w Modlinie."

________


LINK -- MAPA: SIEĆ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W EUROPIE I KIERUNKI INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ NA WSCHÓD I KRAJE NADBAŁTYCKIE (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE) -- źródło grafiki: Wikipedia

____
MAPA: SIEĆ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W EUROPIE I KIERUNKI INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ NA WSCHÓD I KRAJE NADBAŁTYCKIE -- źródło grafiki: Wikipedia (MINIATURA)

________


LINK -- MAPA: OBSZARY INTEGRACJI W EUROPIE Z UDZIAŁEM POLSKI I INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: OBSZARY INTEGRACJI W EUROPIE Z UDZIAŁEM POLSKI I INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (MINIATURA)

________


LINK -- MAPA "KONCEPCJA ROZDWOJENIA GŁÓWNEJ OSI ROZWOJU KRAJU -- VIA EUROPE PRZEZ PŁOCK"
"VIA EUROPE PRZEZ PŁOCK, WARSZAWA -- BYDGOSZCZ PRZEZ PŁOCK, OBWODNICA DK 60, OBWODNICA DK 62" (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)


____
MAPA: "KONCEPCJA ROZDWOJENIA GŁÓWNEJ OSI ROZWOJU KRAJU -- VIA EUROPE PRZEZ PŁOCK"
"VIA EUROPE PRZEZ PŁOCK, WARSZAWA -- BYDGOSZCZ PRZEZ PŁOCK, OBWODNICA DK 60, OBWODNICA DK 62"(MINIATURA)


Cytat opisu do powyższej mapy autora tej koncepcji:

"Koncepcja zakłada wyjście drogi szybkiego ruchu S10 do Szczecina od prawobrzeżnej Warszawy, a nie od Płońska (przejście jej po obrzeżach Płocka) oraz spięcie autostrad A2 i A1 przez Gostynin i Płock z drogą S7. Takie rozwiązanie poprawi spójność terytorialną kraju, stworzy bardzo dobre połączenia z całego kraju do Portu Lotniczego w Modlinie, pozwoli uporządkować urbanistykę Płocka zapewniając mu radykalną poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania z zakładami dużego ryzyka awarii przemysłowej (ZDR-ami). Wykonując również obwodnice dla Płocka dróg krajowych Nr 60 i Nr 62 stworzono by sytuację, że Płock znalazłby się wewnątrz obwodnicowego ringu otaczającego miasto. Przedstawiana koncepcja jest rozwiązaniem bardzo dobrym dla Gostynina, Płocka, Warszawy, Północnego Mazowsza i spójności całego kraju."

________


LINK -- MAPA: "KONCEPCJA DOCELOWEGO UKSZTAŁTOWANIA PŁOCKA I ZEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ" -- POWIĘKSZENIE ZAZNACZONEGO FRAGMENTU POWYŻSZEJ MAPY, OZNACZONEGO JAKO: "ZAŁĄCZNIK NR 1" (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: "KONCEPCJA DOCELOWEGO UKSZTAŁTOWANIA PŁOCKA I ZEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ" -- "ZAŁĄCZNIK NR 1" (MINIATURA)
LINK -- MAPA Z POWIĘKSZONYM REJONEM PŁOCKA (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA Z POWIĘKSZONYM REJONEM PŁOCKA (MINIATURA)


Cytat opisu do powyższej mapy autora tej koncepcji:

"Koncepcja przedstawia propozycję docelowego ukształtowania urbanistycznego Płocka i powiązań z zewnętrzną infrastrukturą dla maksymalnie bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania Płocka z zakładami dużego ryzyka awarii przemysłowej (ZDR-ami). Z pośród jedenastu ZDR-ów zlokalizowanych w woj. mazowieckim, zlokalizowanych w rejonie Płocka jest 5 ( w tym 3 w kompleksie kombinatu rafineryjno-petrochemicznego i Baza surowcowo-magazynowa w Miszewku Strzałkowskim k/Płocka w tzw. „Plebance”). Są to obiekty strategiczne dla gospodarki krajowej i UE -- jeden z największych kompleksów rafineryjno-petrochemicznych w Europie. Proponowane rozwiązanie poprawia spójność terytorialną całego kraju, zapewnia bardzo dobre połączenia do Portu Lotniczego w Modlinie z Warszawy i z całego kraju.

W ramach konsultacji społecznej projektu KPZK 2030 takie rozwiązania dróg dla Płocka zaproponowano w dniu 02.03.2011r. Ministerstwu Rozwoju Regionalnemu. Płock posiadałby wykształtowany RING wokół miasta i doskonałe rozwiązania komunikacyjne (drogowe i kolejowe) w każdym kierunku. Realizacja sukcesywna -- nie wszystko do 2030 roku, ale wszystko zaplanowane i ujęte w Planach Zagospodarowania Przestrzennego i w Strategiach Rozwoju Kraju. TAKICH ROZWIĄZAŃ POTRZEBUJE PŁOCK."

________


LINK -- MAPA: PŁOCK -- KONCEPCJA INTEGRACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ PŁOCKA (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: PŁOCK -- KONCEPCJA INTEGRACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ PŁOCKA (MINIATURA)


Koncepcja integracji infrastruktury drogowej miasta Płocka i aglomeracji płockiej oraz scalenia urbanistycznego miasta Płocka.

________


LINK -- MAPA: KONCEPCJA ZBUDOWANIA OBWODNICY STAREGO MIASTA I NADWIŚLAŃSKIEJ PROMENADY Z BULWAREM W PŁOCKU (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: KONCEPCJA ZBUDOWANIA OBWODNICY STAREGO MIASTA I NADWIŚLAŃSKIEJ PROMENADY Z BULWAREM W PŁOCKU (MINIATURA)


Koncepcja budowy obwodnicy Starego Miasta w Płocku i nadwiślańskiej promenady wraz z bulwarem, oprócz pełnienia swoich, klasycznych funkcji użyteczności publicznej, ma także zastosowanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas ewentualnej akcji ewakuacyjnej ludności w razie powstania poważnej awarii przemysłowej na terenie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego lub w jego pobliżu. Nabrzeże nadwiślańskie wraz z drogą prowadzącą wzdłuż rzeki, stanowić może drogę ewakuacyjną z miasta w kierunku przeciwnym do ewentualnego miejsca poważnej awarii przemysłowej (np. teren PKN Orlen S. A.) czyli w kierunku wschodnim, wykorzystującą warunki Doliny Wisły, będącą w tym miejscu naturalnym kanałem wentylacyjnym, chroniącym przed toksycznymi gazami, oparami oraz innymi niebezpiecznymi substancjami.


________________________________________WYMAGANA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA DLA PŁOCKA -- GŁÓWNEGO, STRATEGICZNEGO OŚRODKA PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO POLSKI, BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE OPTYMALNYM OŚRODKIEM DO POWSTANIA CENTRUM LOGISTYCZNEGO


LINK -- MAPA: SCHEMAT WYMAGANEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA PŁOCKA -- GŁÓWNEGO, STRATEGICZNEGO OŚRODKA PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO POLSKI, BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE OPTYMALNYM OŚRODKIEM DO POWSTANIA CENTRUM LOGISTYCZNEGO (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA: SCHEMAT WYMAGANEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA PŁOCKA -- GŁÓWNEGO, STRATEGICZNEGO OŚRODKA PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO POLSKI, BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE OPTYMALNYM OŚRODKIEM DO POWSTANIA CENTRUM LOGISTYCZNEGO (MINIATURA)


Powyższy schemat, nie tylko ukazuje rozwiązania infrastrukturalne dla Płocka jako głównego, strategicznego ośrodka paliwowo-energetycznego Polski, ale, również jednocześnie, doskonałą lokalizację Płocka, jako ośrodka predysponującego wyjątkowo korzystnymi, licznymi uwarunkowaniami i optymalną lokalizacją do powstania tu centrum logistycznego.

Zaprezentowane powyżej koncepcje, dotyczą połączeń infrastruktury transportowej Płocka jako głównego, strategicznego ośrodka paliwowo-energetycznego Polski z siecią infrastruktury kraju, a także ośrodka wykorzystującego i łączącego ze sobą wiele bardzo korzystnych uwarunkowań naturalnych oraz infrastrukturalnych, niezbędnych do powstania w nim centrum logistycznego wraz z zastosowaniem węzłów intermodalnych, (spinających transport drogowy, wodny i kolejowy, realizując założenia dokumentu Komisji Europejskiej o nazwie: "Biała Księga. Plan utworzenia, jednolitego, europejskiego obszaru transportu -- dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu." -- LINK, wykorzystujących wiele kluczowych i bardzo istotnych elementów transportowych zlokalizowanych w centrum kraju tj. m. in.: największy pod względem powierzchni zbiornik wodny w Polsce (Jezioro Włocławskie) na rzece Wiśle, będącej na tym odcinku międzynarodową drogą wodną E40, węzeł autostradowy A1 z A2, węzeł kolejowy w Kutnie, możliwość połączenia kolejowego z Sochaczewem i dalej z Centralną Magistralą Kolejową (CMK) oraz port lotniczy w Modlinie, a także planowany Centralny Port Lotniczy między Łodzią, a Warszawą w Mszczonowie (powiat żyrardowski).

________


LINK -- MAPA POSTULOWANEGO MINIMUM DLA PŁOCKA I REGIONU PŁOCKIEGO – POŁĄCZEŃ TRANSPORTOWYCH, DROGOWYCH I KOLEJOWYCH DO REALIZACJI DO 2020 ROKU (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA POSTULOWANEGO MINIMUM DLA PŁOCKA I REGIONU PŁOCKIEGO – POŁĄCZEŃ TRANSPORTOWYCH, DROGOWYCH I KOLEJOWYCH DO REALIZACJI DO 2020 ROKU (MINIATURA)

________


LINK -- MAPA UKAZUJĄCA POŁĄCZENIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO PRZEZ BUDOWĘ BRAKUJĄCEGO ODCINKA CMK NA ODCINKU: PŁOCK--SOCHACZEW--LINIA KOLEJOWA NR 4 (CMK) Z TRANSPORTEM WODNYM, WYKORZYSTUJĄCYM DOLNY ODCINEK WISŁY OD PŁOCKA I JEZIORA WŁOCŁAWSKIEGO DO PORTÓW TRÓJMIEJSKICH (ORAZ DO EWENTUALNEGO PORTU W ELBLĄGU) I MORZA BAŁTYCKIEGO (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____
MAPA UKAZUJĄCA POŁĄCZENIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO PRZEZ BUDOWĘ BRAKUJĄCEGO ODCINKA CMK NA ODCINKU: PŁOCK--SOCHACZEW--LINIA KOLEJOWA NR 4 (CMK) Z TRANSPORTEM WODNYM, WYKORZYSTUJĄCYM DOLNY ODCINEK WISŁY OD PŁOCKA I JEZIORA WŁOCŁAWSKIEGO DO PORTÓW TRÓJMIEJSKICH (ORAZ DO EWENTUALNEGO PORTU W ELBLĄGU) I MORZA BAŁTYCKIEGO (MINIATURA)


Poniżej przedstawione są, niektóre postanowienia rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu.

„Parlament Europejski:

D. mając na uwadze, że transport w znacznej mierze może się przyczynić do realizacji celów strategii „Europa 2020”, zwłaszcza w takich dziedzinach jak zatrudnienie, trwały wzrost gospodarczy, badania, energia, innowacje i środowisko naturalne, przy czym w ramach tej strategii w sposób bardziej konsekwentny należy zwracać większą uwagę na kwestię bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego oraz lepiej koordynować oba te zagadnienia,…”

„5. popiera 10 celów…

– ograniczenie emisji CO2 w ruchu drogowym o 20%;

– ograniczenie poziomu hałasu i zużycia energii przez pojazdy szynowe o 20%;

– ograniczenie emisji CO2 w ruchu lotniczym w całej europejskiej przestrzeni powietrznej o 30%;

– ograniczenie emisji CO2 i substancji szkodliwych w żegludze w całej UE o 30%, do czego przyczynią się porozumienia IMO dotyczące wskaźnika konstrukcyjnego efektywności energetycznej i plan zarządzania efektywnością energetyczną statków; wzywa też do nadania wszystkim celom, o których mowa w niniejszym ustępie, charakteru priorytetowego i corocznego kontrolowania ich realizacji;”

„30. domaga się, aby w odniesieniu do transportu wodnego

– opracować wniosek w sprawie zwiększenia o 20% w stosunku do roku 2010 liczby multimodalnych połączeń (platform) dla żeglugi śródlądowej, portów rzecznych i transportu kolejowego, a także zapewnić odpowiednie wsparcie finansowe i rozszerzyć po 2013 r. program Marco Polo, by wydajnie wykorzystywać potencjał żeglugi;”

„20. wzywa do nadania priorytetowego charakteru działaniom służącym zapewnieniu zielonej logistyki i lepszego zarządzania mobilnością;”

„25. podkreśla, że ewentualne zmiany i standaryzacja jednostek ładunkowych, uwzględniające jednostki ładunkowe stosowane w transporcie na świecie oraz wymiary pojazdów transportowych, muszą służyć optymalizacji transportu multimodalnego i przynieść widoczne korzyści w postaci oszczędności paliwa, ograniczenia emisji i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;”

LINK -- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (cały tekst rezolucji)

Połączenie niezbędnej infrastruktury drogowo-kolejowej z węzłami intermodalnymi w Płocku spowoduje też duże oszczędności finansowe z tego względu, iż Płock położony jest blisko głównych szlaków komunikacyjnych kraju -- drogowych i kolejowych (gwarantujących z tego rejonu dogodne połączenia komunikacyjne z każdym, innym rejonem Polski), zatem niezbędna infrastruktura jaka byłaby tu potrzebna nie wymagałaby, więc relatywnie wielkich kosztów w stosunku do rozbudowy i utrzymywania dodatkowej infrastruktury lądowej, którą w/w szlaki wodne kompensowałyby. Wykorzystanie wodnych szlaków do celów transportowych, przyczyniłoby się także do redukcji ciężkiego ruchu samochodowego, poprawiając tym samym bezpieczeństwo na drogach, a także zmniejszenie ruchu towarowego na liniach kolejowych, pozwalając na zwiększenie przepustowości ruchu osobowego. Takie rozwiązania spowodowałyby podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności wielu regionów Polski. Kolejnym, korzystnym czynnikiem byłoby utrzymywanie odpowiedniego stanu głębokości koryt rzecznych dla umożliwienia żeglugi śródlądowej, w odniesieniu do systemów przeciwpowodziowych.

Usytuowanie Płocka jako miejsca utworzenia węzłów intermodalnych jest również optymalne ze względu na bliskość tego ośrodka do aglomeracji łódzkiej i warszawskiej oraz fakt, iż jest to rejon najdalej możliwie wysunięty pod względem dobrej żeglowności od ujścia Wisły (wschodni kraniec Jeziora Włocławskiego) w głąb kraju, a także znajdujący się najbliżej centrum Polski.

Ponadto Wisła na odcinku: Płock -- Gdańsk jest rzeką żeglowną o najlepszych walorach użytkowych w całym jej biegu w kontekście transportu, jak również w sensie środowiskowym (brak występowania obszarów objętych szczególną ochroną środowiska jak np. obszar "Natura 2000", zaczynający się od Płocka na wysokości Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego i prowadzący w górę rzeki, sięgający do Warszawy z licznymi wyspami znajdującymi się w korycie rzeki i siedliskami lęgowymi ptactwa wodnego).

Z racji występującego tu przemysłu rafineryjnego istnieje, także konieczność gotowości do prowadzenia transportu wodnego za pomocą, którego do płockiego kompleksu zakładów rafineryjno-petrochemicznych dostarczane są elementy wielkogabarytowe.

Płock ze swoją lokalizacją w centrum kraju i położeniem nad Jeziorem Włocławskim na rzece Wiśle jest optymalnym punktem do łączenia transportu wodnego prowadzonego m. in. za pomocą międzynarodowych dróg wodnych:

-- drogą E30 Odrą ze Świnoujścia i Szczecina lub z Niemiec, następnie drogą E70 Wartą, Notecią i drogą E40 Wisłą do Płocka,

-- drogą E30 Odrą z Czech, Wrocławia, następnie drogą E70 Wartą, Notecią i drogą E40 Wisłą do Płocka

-- drogą E40 Wisłą z Gdańska do Płocka

-- drogą E40 z Ukrainy i Białorusi, następnie Bugiem i Wisłą do Płocka

-- drogą E70 z Kaliningradu Zalewem Wiślanym i Nogatem, następnie drogą E40 Wisłą do Płocka,

połączonych węzłami intermodalnymi w Płocku z transportem drogowym i kolejowym w celu dalszego rozprowadzania go z centralnych rejonów Polski we wszystkich kierunkach, a także w sytuacji odwrotnej, w której do węzłów intermodalnych prowadzony będzie transport drogowy i kolejowy, a od tych węzłów transport wodny w kierunku dolnych odcinków największych rzek w kraju.

LINK -- MIĘDZYNARODOWE DROGI WODNE W POLSCE -- źródło danych: Wikipedia

Takie, spójne i dobrze skoordynowane rozwiązania infrastrukturalne, wykorzystujące w/w korzystne, naturalne, geograficzne i logistyczne uwarunkowania, łączą ze sobą jednocześnie elementy konieczne wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa ludności i energetycznego kraju z korzyściami gospodarczo-ekonomicznymi w kontekście aktywnego logistycznie i ekonomicznie oddziaływania największego podmiotu gospodarczego Polski i Europy Środkowo-Wschodniej – PKN Orlen S. A. wraz ze zlokalizowanym tu jego wielkim kompleksem zakładów rafineryjno-petrochemicznych, Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym S. A. (PPPT S. A.) -- LINK

resztą branży chemicznej i innych oraz oszczędnościami wynikającymi z zastąpienia w dużym stopniu transportu drogowego, znacznie tańszym w utworzeniu i eksploatacji oraz ekologicznym transportem wodnym.

Przy rozbudowie odpowiedniej infrastruktury wokół płockiego ośrodka rafineryjno-petrochemicznego, zapewniającej bezpieczeństwo ludności i ochronę środowiska naturalnego, można zwiększyć moce przerobowe rafinerii, nawet przez jej rozbudowę, co miałoby również swój udział i przełożenie na niższe ceny paliw w Polsce, wpływające z kolei w znaczący sposób na stan gospodarki kraju.

Dlatego też bezwzględnie należy zastosować i wykorzystać powyższe rozwiązania jako korzystne w stopniu bardzo istotnym nie tylko dla regionu płockiego, ale także dla Polski i Unii Europejskiej.


________


LINK -- MAPA: ZMIANA KOSZTÓW TRANSPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH: 2005--2030 BEZ ZMIAN POLITYKI TRANSPORTU (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

____

________________________________________bullet Dodane przez Sylwester Fiet dnia grudzień 20 2012 15:21:310 Komentarzy ˇ 9363 Czytań - Drukuj
blankKAMPANIA NA RZECZ BUDOWY ODPOWIEDNIEJ I KONIECZNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA MIASTA PŁOCKA I REGIONU WRAZ Z PROPONOWANYMI KONCEPCJAMI DLA JEJ REALIZACJI -- PODSUMOWANIEblank
blank
________________________________________Powyżej przedstawione koncepcje dotyczące kwestii poprawienia infrastruktury drogowej i kolejowej dla Płocka i regionu, rozwiązują również inne kwestie transportowe dla centralnych i innych rejonów kraju, poprawiając jednocześnie między nimi komunikację.

Koncepcje te, także w sposób spójny zagospodarowują przestrzeń pomiędzy Bydgosko-Toruńskim Obszarem Metropolitarnym, Warszawskim Obszarem Metropolitarnym i Łódzkim Obszarem Metropolitarnym.

Poprowadzenie drogi ekspresowej w ciągu istniejącej DK 60 ew. drogi o roboczej nazwie "Via Europe" (o dużym znaczeniu dla Unii Europejskiej) przez Płock, umożliwia szybszy i łatwiejszy transport samochodowy, przebiegający najkrótszą drogą z zachodniej i centralnej części Europy do Państw Nadbałtyckich oraz powoduje "rozdwojenie głównej osi rozwoju kraju" stymulując rozwój gospodarczy terenów zagrożonych peryferyjnością i trwałym utrzymywaniem się wysokiej stopy bezrobocia (część Północnego Mazowsza oraz rejony Warmii i Mazur), odciąża komunikacyjny układ Warszawy i poprawia komunikację całej północno-wschodniej części Polski z resztą kraju poprzez lepszą dostępność do autostrad: A1 i A2, a także usprawnia transport ew. drogą "Via Europe" w kierunku Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, rozgałęziając się tu w kierunku Wrocławia i w kierunku węzła drogowego w miejscowości Krzyżowa, spinającego autostradę A4 z drogą ekspresową A18 jako droga „Via Europe”, biegnąc dalej do południowych rejonów Europy. Takie rozwiązania podniosą jednocześnie konkurencyjność w/w rejonów kraju w kontekście gospodarczym, nie dopuszczając do zaniedbań dotyczących północno-wschodniej części Polski, co również jest korzystne dla gospodarki całego kraju.

Poniżej podany jest adres strony internetowej, poświęconej tej propozycji projektu międzynarodowej, dwujezdniowej drodze ekspresowej o nazwie roboczej "Via Europe":

LINK -- "Droga VIA EUROPE"Zaproponowana droga o roboczej nazwie: "Via Europe" dobrze wpisuje się w aktualnie kreowany przez Komisję Europejską mechanizm "Łącząc Europę":

LINK -- "Łącząc Europę"


Natomiast poprowadzenie drogi ekspresowej w ciągu istniejącej drogi DK 62, poprawia lepszą komunikację pomiędzy aglomeracjami zlokalizowanymi nad Wisłą: Bydgoszcz – Toruń – Włocławek – Płock – Warszawa oraz poprawia komunikację tych aglomeracji z portem lotniczym w Modlinie.

Z kolei odcinek drogi ekspresowej Płock – Lipno – Toruń poprawia dostępność strategicznego zakładu PKN Orlen S. A. i z tym związanych transportu jego niebezpiecznych produktów do aglomeracji bydgosko-toruńskiej, zamykając jednocześnie jej obwodnicę.

Ponadto rejon Płocka ze względu na swoje centralne położenie narażony jest na zwiększony transport drogowy, który odbywa się poprzez obszar z występującą na nim największą w kraju koncentracją obiektów dużego ryzyka awarii przemysłowych oraz intensywnego transportu wielu, niebezpiecznych materiałów w postaci paliw płynnych itp.

Zaprezentowane powyżej warianty dobrze uzupełniają, również infrastrukturę drogową centrum kraju, kompensując "wygięcie" autostrady A2 w kierunku Łodzi, umożliwiając jednocześnie lepszą i alternatywną komunikację pomiędzy Poznaniem, a Warszawą, (połączenie drogowe: Poznań -- Gniezno -- ew. odcinek drogi ekspresowej Gniezno – Włocławek -- postulowany odcinek Włocławek -- Płock -- Nowy Dwór Mazowiecki -- Warszawa), odciążającą autostradę A2 na odcinku: Poznań -- Łódź -- Warszawa, w tym rejon głównego węzła "Łódź-Północ" (okolice Strykowa), łączącego autostrady A1 i A2.

Natomiast zaprezentowane połączenia kolejowe przyczyniają się zmniejszenia pod względem ilościowym jednorazowych przewozów substancji niebezpiecznych, a w przypadku połączeń dwutorowych kolei konwencjonalnych na odcinkach: Włocławek -- Płock -- Modlin dodatkowo poprawiają wzajemną komunikację aglomeracji zlokalizowanych nad Wisłą i ich dostępność do portu lotniczego w Modlinie oraz odcinek: Płock -- Kutno z niezbędnym przejściem kolejowym (most drogowo-kolejowy) przez Wisłę w pobliżu Płocka od jego zachodniej strony, na wysokości miejscowości Maszewo, znajdującego się na prawym brzegu Wisły i miejscowości Popłacin, leżącego na lewym brzegu rzeki, pozwalającego ominąć centralne rejony Płocka, prowadzenia transportu kolejowego substancji niebezpiecznych, prowadzonego obecnie przez ten gęsto zaludniony obszar miasta. Ta sama sytuacja dotyczy, również połączenia koleją konwencjonalną, dwutorową z Płocka w kierunku Sochaczewa i odcinka: Płock -- Sierpc -- Toruń wymagającego modernizacji, polegającej na przebudowie istniejącej kolei jednotorowej do kolei konwencjonalnej, dwutorowej, tak samo jak w przypadku istniejącego odcinka: Płock -- Kutno.

Poza tym przedłużenie postulowanej kolei konwencjonalnej, dwutorowej na odcinku: Włocławek -- Płock -- Modlin, od Włocławka do Inowrocławia, umożliwia alternatywne połączenie pomiędzy Poznaniem, a Warszawą (połączenie kolejowe: Poznań -- Inowrocław -- Włocławek -- Płock -- Modlin -- Warszawa) do linii kolejowej nr 3 na odcinku: Poznań -- Kutno -- Warszawa, jednocześnie ją odciążając.

Powyższe koncepcje w dużym stopniu rozwiązują problemy dotyczące centralnej, a co z tym wiąże się, także i kluczowej części całego układu komunikacyjnego w Polsce.

Takie, spójne rozwiązania komunikacyjne, tworzące wspólną przestrzeń w centralnej części Polski, łącząc ze sobą aglomeracje, znajdujące się nad Wisłą: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Płock, Warszawa oraz Łódź za pomocą sieci infrastruktury drogowej, kolejowej, a także wodnej i węzłów intermodalnych w kontekście założeń dokumentu „Białej Księgi” i wykorzystania m. in. Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na rzece Wiśle, wsparte portami lotniczymi, implikują bardzo korzystne warunki do utworzenia silnego makroregionu gospodarczego, zdolnego do przyciągania poważnego kapitału zagranicznego, mogącego w przyszłości konkurować z innymi, najsilniejszymi regionami gospodarczymi w Europie.

Z wielu wyżej zaprezentowanych, czynników naturalnych, Płock jako ośrodek jest również doskonałym miejscem do powstania centrum logistycznego.

Opisane tu rozwiązania komunikacyjne, wykorzystujące naturalne walory omawianego obszaru, realizują jednocześnie założenia zrównoważonego rozwoju i policentrycznego charakteru struktury osadniczej w Polsce.

Z przedstawionych powyżej względów, należy wykorzystać w/w uwarunkowania w celu osiągnięcia korzyści gospodarczo-ekonomicznych oraz postępu cywilizacyjnego nie tylko dla dobra tego obszaru, ale również z korzyścią dla całego kraju i Unii Europejskiej.________________________________________bullet Dodane przez Sylwester Fiet dnia sierpień 05 2012 10:20:220 Komentarzy ˇ 2445 Czytań - Drukuj
blankARTYKUŁY PRASOWEblank
blank
________________________________________


LINK -- Artykuł pt. "Wielka szansa Płocka" (1), "NASZ PŁOCK" * nr 2(79) * maj 2012 -- (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)
____


LINK -- Artykuł pt. "Bezpieczny Płock, bezpieczna Polska" (2), "NASZ PŁOCK" * nr 3(80) * czerwiec 2012 -- (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)
____


LINK -- Artykuł pt. "Potrzeba innych działan oraz lepszych rozwiązań" (3), "NASZ PŁOCK" * nr 8(85) * grudzień 2012 -- (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)
____


LINK -- Artykuł pt. "Płocki Central Park" (4), "NASZ PŁOCK" * nr 1(86) * luty 2013 -- (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)
____


LINK -- Artykuł pt. "Pora rozpocząć planowanie" (5), "NASZ PŁOCK" * nr 2(87) * kwiecień 2013 -- (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)
________


LINK -- Artykuł pt. "Samotny wojownik komunikacyjny", "Tygodnik Płocki" * nr 2(2038) * 8 stycznia 2013 -- (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)
________


LINK -- Artykuł pt. "Płock może stać się wielką metropolią", "express płocki" * 5 kwietnia 2011 rok * -- (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)
____


LINK -- Artykuł pt. "Stolica polskiej chemii musi być bezpieczniejsza", "express płocki" * 17 maja 2011 rok * -- (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)
________


LINK -- Artykuł pt. "PŁOCK -- Miasto Wielkich Perspektyw", "Czas na dobre zmiany" * 2010 * (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)
________


LINK -- Artykuł pt. "Inna wizja Płocka", "Tygodnik Płocki" * Nr 3 * 19 stycznia 2010 -- (OBRAZ O POWIĘKSZONYCH WYMIARACH DO PODGLĄDU W NOWYM OKNIE)

________________________________________bullet Dodane przez Sylwester Fiet dnia sierpień 05 2012 10:18:070 Komentarzy ˇ 2587 Czytań - Drukuj
blankLogowanieblank
blank
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
blank
blankblankblank
blankShoutboxblank
blank
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

CurtisMa
28/03/2018 08:09
[url=http://history.vniid
ad.ru/cache/simple.php?at
=1607-Trenbolone-Generic-
Supplements-Methandienone
-China-Oxymetholone-Manuf
acturer.html]Trenbolone Generic Supplements[/url] Mak


Merlindroge
22/03/2018 07:52
[url=http://www.indrajit.
in/css/body.asp?mens=157-
Venta-Cialis-Barcelona,Ka
magra-100-Gold,Kamagra-10
0-Miligramos/]Venta Cialis Barcelona[/url] As we get older, everyday such things a


CurtisMa
11/03/2018 15:50
[url=http://www.dossierex
press.com/css/filter.asp?
p=436]Viagra Online Fast Delivery[/url] Your feeling of smell could be a highly effective recollection aide. It is actually hardwired straig


elinorre16
03/01/2018 02:17
Пор
85;о фот
86; - раз
75;ляд&
#1099;ваm
0;ь онл

TylerJailm
23/07/2017 07:13
ljhwuqj http://www.campingmareblu
.it/free-tr-fit-4-299.htm
l http://www.blackhorsesv.i
t/773-gazelle-saldi.html http://www.historiography
.it/scarpe-gucci-on-line-
856.html htt


CurtisMa
20/07/2017 02:07
vzibykp http://www.romars.it/air-
max-2016-uomo-nere-360.ht
ml http://www.happycentre.it
/813-ferragamo-cintura-uo
mo.htm http://www.agriturismo-a-
firenze.it/397-scarpe-con
v


DonaldZed
09/07/2017 15:48
wwnohna http://www.cattery-a-natu
resgift.nl/ray-ban-zonneb
ril-aviator-dames-987.php
http://www.desmaeckvanspa
.nl/626-clarks-desert-boo
t-heren-aanbieding.html http://www.quan


ScottHeaxy
25/06/2017 11:43
mftopzu http://www.ugtrepsol.es/p
recio-zapatos-jimmy-choo-
336.php http://www.wallbank-lfc.c
o.uk/231-adidas-tubular-i
nvader-green.htm http://www.xingbang.es/za
patillas-fila-m


DonaldZed
16/06/2017 20:43
fbrvgst http://www.active-health.
nl/mizuno-wave-tornado-x-
944.htm http://www.veilinghuiscoi
ns-art.nl/adidas-dragon-s
hoes-629.html http://www.ehev.es/022-gu
cci-zapatos-deport


Hyman
31/12/2012 00:53
[url=http://www.habitdres
s.com/robe-de-soire.html]
robes de soire[/url] robes de soire used an believed $82. two billion on U. S. journey and tourism-related merchandise and solutions - a boos


Archiwum
blank
blankblankblank
nav-left nav

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie